Έργα ευποιίας (Σεβ. Μητρ. Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος)


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«...τῆς δὲ εὐποιίας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός» (Ἑβρ.13,16)

Στὴ σημερινὴ περικοπὴ τοῦ Ἀποστολικοῦ μας ἀναγνώσματος βλέπομε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τὸν Ἀπόστολο νὰ κατακλείη τὴ διδασκαλία του πρὸς τοὺς συμπατριῶτες του Ἑβραίους χριστιανοὺς περὶ τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ μὲ κάποια πρακτικῆς φύσεως ἠθικὴ παραίνεση, ἡ ὁποία δὲν πρόκειται νὰ χάση ποτὲ τὴ σημασία της γιὰ καμμία χριστιανικὴ γενεά. Τί μᾶς συμβουλεύει; Ἀφοῦ μᾶς ἐδίδαξε ἐν Πνεύματι Ἁγίω, πὼς ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς Ἑβραίους, πού θυσίαζαν ζῶα εἰς τιμὴν τοῦ Θεοῦ, ὀφείλομε νὰ προσφέρωμε στὸ Θεὸ μας θυσία αἰνέσεως, ὕμνους δηλαδὴ καὶ δοξολογίες, πρόσθεσε μὲ νόημα, ὅτι δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ λησμονοῦμε καὶ ἐκεῖνες τὶς θυσίες, μὲ τὶς ὁποῖες ἰδιαίτερα εὐχαριστεῖται ὁ Θεός μας.


«τῆς δὲ κοινωνίας, εἶπε, καὶ εὐποιίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός». Δηλαδή, χριστιανοί, νὰ μὴ λησμονεῖτε νὰ συμμετέχετε στὰ προβλήματα καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν ἄλλων, νὰ μὴ ξεχνᾶτε ὅτι ἔχετε χρέος νὰ εὐεργετεῖτε τὸν πλησίον σας μὲ καλὲς πράξεις καὶ ἔργα. Ὅλα αὐτὰ μοιάζουν μὲ θυσίες, μὲ τὶς ὁποῖες ἰδιαίτερα εὐχαριστεῖται ὁ Θεός. Ἐὰν θὰ θυσιάσετε κάτι ἀπὸ τὴν ξεκούρασή σας γιὰ τὸν διπλανό σας ἢ κάτι ἀπὸ τὰ χρήματά σας γιὰ νὰ τὸν βοηθήσετε στὶς ἀνάγκες του ἢ θυσιάσετε μέρος ἀπὸ τὸν πολύτιμο χρόνο σας γιὰ νὰ συνδράμετε τὸν πλησίον σας, ὅταν σᾶς ἔχει ἀνάγκη, τότε νὰ ξέρετε, ὅτι αὐτὲς οἱ μεγάλες ἢ μικρὲς θυσίες σας γιὰ τὸν ἀδελφό σας προκαλοῦν τόση εὐχαρίστηση στὸ Θεό, ὅσο καὶ τότε πού κάποιος εὐσεβὴς θυσιάζει ζῶα ἐπάνω στὸ βωμὸ ἢ ὅσο αὐτὸς πού ψάλλει καὶ ὑμνεῖ τὸ Ὄνομά Του… «Τοιαύταις θυσίαις…» μὲ τέτοιες θυσίες πόσο εὐχαριστεῖται ὁ Θεός! Μὲ τὶς θυσίες προσφορᾶς καὶ ἀγάπης στὸν πλησίον!

Τὸ κήρυγμα αὐτὸ τοῦ Ἀποστόλου μας ἐπαναλαμβάνει κατ’ οὐσίαν τὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς Φαρισαίους τῶν ἡμερῶν του, ὅταν τοὺς ἐπανελάμβανε συχνά: «πορευθέντες δὲ μάθετε, τί ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν…» (Ματθ. 9,13). Ἐπίσης ἡ διδασκαλία αὐτὴ τοῦ Ἀποστόλου μὲ ὡραῖο τρόπο καὶ ἐπιγραμματικὸ φανερώνει τὸν ἔντονο κοινωνικὸ χαρακτήρα τῆς ἁγίας θρησκείας μας. Καλὲς καὶ θεάρεστες ἦσαν οἱ θυσίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Εἶχαν χαρακτήρα συμβολικὸ καὶ προετοίμαζαν ψυχολογικὰ τὸν περιούσιο λαὸ γιὰ τὴν ὑπέρτατη καὶ μοναδικὴ Θυσία τοῦ Γολγοθά. Ἀλλὰ τί ἀξία πνευματικὴ καὶ ὠφέλεια προσεκόμιζαν στὸ λαό, ὅταν ἦσαν ἀποξενωμένες ἀπὸ τὴν ἀγάπη στὸν πλησίον καὶ τὰ καλὰ ἔργα; Καλοὶ ἐπίσης καὶ θεάρεστοι εἶναι οἱ ὕμνοι καὶ οἱ δοξολογίες, οἱ γιορτὲς καὶ τὰ πανηγύρια μας, ἀλλὰ πόση εὐλογία στεροῦν ἀπὸ τὸν χριστιανό, ὅταν τυχαίνη νὰ εἶναι σκληρὸς καὶ ἀνάλγητος πρὸς τὸν συνάνθρωπό του; Ἱερεὺς καὶ λευίτης ἦσαν οἱ δύο ἐκεῖνοι πού πέρασαν δίπλα ἀπὸ τὸν καταπληγωμένο ὁδοιπόρο στὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη, ἀλλὰ μὲ πόση ἀπαξίωση ντύνονται οἱ μορφὲς των, ὅταν περιγράφεται κατόπιν ἡ στοργὴ καὶ ἡ προσφορὰ τοῦ ἁπλοῦ καλοῦ Σαμαρείτη! Οἱ θυσίες των, τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ λευίτη, οἱ καθημερινὲς στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος, χάνουν κάθε λάμψη μπροστὰ στὴ θυσία τοῦ Σαμαρείτη…

Ἔτσι μὲ τὴν σοφὴ αὐτὴ παραίνεση τοῦ Ἀποστόλου ὄχι μόνο ἐξαίρεται τὸ κοινωνικό, φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ συγχρόνως περιβάλλεται μὲ τόση αἴγλη καὶ πνευματικὸ μεγαλεῖο. Τὰ διάφορα ἔργα τῆς εὐποιίας ἀποκτοῦν τὴν ἐξαιρετικὴ σημασία τῆς θυσίας πρὸς τὸν Θεόν. Ὁ χριστιανὸς πού ἐνεργεῖ αὐτὰ τὰ ἔργα, σύμφωνα μὲ μία ὡραία ἀναγωγὴ καὶ μεταφορὰ Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, μεταβάλλεται σὲ ἱερέα, λειτουργό, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει στὸ Θεὸ ὄχι θυσία αἰνέσεως, ἀλλὰ θυσία προσφορᾶς καὶ ἀγάπης, ἐξίσου εὐάρεστη μὲ τοὺς ὕμνους στὸ Θεό. Χριστιανέ, λένε στὸν φιλάνθρωπο πιστό, καὶ ἐσὺ λειτουργὸς εἶσαι πού λειτουργεῖς καὶ προσφέρεις θυσίες ἀναιμάκτους στὸ βωμὸ τῆς ἀγάπης…

Τὰ λόγια αὐτὰ τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας πρέπει νὰ μᾶς ἐξάψουν τὸν ἱερὸ ζῆλο νὰ πρωτοστατοῦμε σὲ ἔργα εὐποιίας, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πάντοτε θὰ ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσμος. Ὅσοι, γιὰ παράδειγμα, εὐνοήθηκαν στὸ κεφάλαιο τοῦ πλούτου, μὲ ὑψηλὸ χριστιανικὸ φρόνημα, εὐχαρίστως ἂς κινηθοῦν πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση: νὰ μιμηθοῦν τὰ φωτεινὰ παραδείγματα τόσων προγόνων μας, εὐσεβῶν καὶ φιλογενῶν, μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ Ἔθνους, τῆς Παιδείας, τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀδείασαν τὰ βαλάντια τους στὸ βωμὸ τῆς ἀγάπης καὶ διέπρεψαν σὲ σπουδαῖα ἔργα εὐποιίας καὶ ἔκτοτε δέχονται αἰωνίως τὸ θυμίαμα τῆς εὐγνωμοσύνης ἀπὸ τὶς ἑπόμενες γενεὲς τῶν συνανθρώπων τους. Ἀλλὰ ὁ ἅγιος Ἀπόστολος καὶ θερμὸς κήρυκας τῆς ἀγάπης ἀπευθύνεται ὄχι μόνο στοὺς ἔχοντες περισσεύματα, ἀλλὰ πρὸς ὅλους. «Μὴ ἐπιλανθάνεσθε..» ἐπαναλαμβάνει. Μὴ ξεχνᾶτε ἄνθρωποι, ὅτι ὁ Θεός, πού ἀγαπᾶτε καὶ λατρεύετε μὲ ἑορτὲς καὶ ὕμνους, κατ’ ἐξοχὴν μὲ τέτοιες θυσίες, τὶς θυσίες τῆς ἀγάπης, εὐχαριστεῖται. Πολὺ σωστὰ εἶπε: Μὴ ἐπιλανθάνεσθε, μὴ ξεχνᾶτε. Καὶ τοῦτο διότι πολλὲς φορὲς νομίζομε ὅτι μὲ τὴν τυπική μας εὐλάβεια ἐξεπληρώσαμε τὰ χρέη μας πρὸς τὸ Θεό. Ὄχι! Ἀπαιτεῖται ἐξάπαντος καὶ ἡ θυσία, ἡ ἀναίμακτη καὶ σιωπηρή, τῆς ἀγάπης. Ἀμὴν 

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!