Κακοπάθεια (Σεβ. Μητρ. Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος)


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

«κακοπάθησον» (Β΄Τίμ.4,5)

Τό γραπτό μας κήρυγμα κατά τή Θεία Λειτουργία, ἀγαπητοί ἀδελφοί, γιά ἐφέτος, θά βασίζεται ἐπάνω στά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα, πού διαβάζωνται στούς ναούς μας κάθε Κυριακή. Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θά προσπαθήσουμε νά ἐξηγήσουμε κάποια ἀπό τά ἱερά τους νοήματα καί νά τά μεταδώσουμε μέ τρόπο ἁπλό στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα, καί συγκεκριμένα ὅσα σχετίζονται μέ τήν κοινωνική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅσα ἐνδιαφέρουν τόν καθένα μας ὡς κοινωνικά ὄντα. Πῶς πρέπει νά συμπεριφερόμαστε, ὥστε νά συμβάλουμε στήν καλή λειτουργία καί τήν πρόοδο τῆς κοινωνίας μας.


Ἔτσι τό πρῶτο μας κήρυγμα ἐφέτος βασίζεται σέ μία προτροπή τοῦ Ἀποστόλου, πού ἀκούσαμε προηγουμένως. Στήν προτροπή «κακοπάθησον». Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μεταξύ τῶν ἄλλων σοφῶν καί θεόπνευστων συμβουλῶν δίνει καί αὐτή στόν μαθητή του Τιμόθεο, τόν ὁποῖον εἶχε ἐγκαταστήσει ἐπίσκοπο Ἐφέσου. Μᾶλλον ἡ ἐπιστολή αὐτή, ἡ Β΄πρός Τιμόθεον, ἀποτελεῖ τό κύκνειον ἄσμα τοῦ Ἀποστόλου, τήν τελευταία ἐπιστολή πού ἔγραψε μέσα ἀπό τήν φυλακή τῆς Ρώμης. Μετά ἀπό λίγο καιρό θά τελείωνε ἡ περιπετειώδης ζωή του μέ τόν μαρτυρικό του θάνατο.

«κακοπάθησον»: Ἰδού ἡ συμβουλή τοῦ Ἀποστόλου, ἤ καλύτερα τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Νά κακοπαθήσης, νά μήν ὑπολογίσης κόπους καί θυσίες, προκειμένου νά ἐκπληρώσης κατά τόν καλύτερο τρόπο τήν ὑψηλή ἀποστολή σου. Μή δειλιάσης καί μή ὀπισθοχωρήσης μπροστά σέ ἐμπόδια καί κινδύνους.

Κάτ’ ἀρχάς ἡ προτροπή αὐτή δέν ἀκούγεται τόσο εὐχάριστα. Δέν ὑπάρχει δέ καμμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ κακοπάθεια, ἡ ἀνυποχώρητη,θυσιαστική ἐμμονή στήν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος, ἡ πίεση ἐπί τοῦ ἑαυτοῦ μας, δέν εἶναι πράγματα ἀρεστά καί εὐχάριστα. Μολονότι ἄπειρες φορές ἔχομε ἀκούσει, ὅτι τά ἀγαθά, πού ποθοῦμε νά ἀπολαύσουμε, «κόποις κτῶνται», δύσκολα συμβιβαζόμαστε μέ τήν ἰδέα αὐτή: νά ἀπορρίψουμε τήν τάση αὐτή πρός τίς ἀνέσεις καί τήν εὐκολία καί νά ἐνστερνισθοῦμε καί ἀγαπήσουμε τήν προσπάθεια, τήν κακοπάθεια, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Ἀπόστολος.

Ἴσως στήν ἐποχή μας γιά νά ἀκούγεται δυσάρεστα ἡ προτροπή αὐτή, νά συνέβαλε στήν τάση αὐτή πρός τό εὔκολο καί ἄνετο καί ἡ ἐποχή μας, ὅπου ἐπιστήμη καί τεχνολογία μαζί ἀφήρεσαν σημαντικό μέρος ἀπό τίς προυπάρχουσες δυσκολίες στήν καθημερινή μας διαβίωση. Πότε, ἀλήθεια, ἀνθρώπινα πλάσματα ἐπάνω στή γῆ εἶχαν τόσες εὐκολίες στήν ἐργασία τους, στήν μετακίνησή τους, στήν καθημερινή τους διαβίωση ἀπό τή σημερινή ἐποχή. Γιά παράδειγμα, ἔλιωναν στή κυριολεξία τά χέρια τῶν γυναικών στό πλύσιμο τῶν ρούχων… ἐνῶ τώρα τήν κοπιώδη αὐτή καθημερινή σχεδόν προσπάθεια τήν ἀναλαμβάνουν ἀγόγγυστα τά μηχανήματα, τά πλυντήρια. Τό ἴδιο καί στό θέμα τῆς μετακίνησης ἀπό τόπο σέ τόπο. Πόσο τήν διευκόλυναν σήμερα τά ἄφθονα καί ἄνετα μέσα μεταφορᾶς... Καί γιά νά μήν εἴμαστε παράλογοι, ἄδικοι, ὀφείλομε νά νιώθουμε εὐγνώμονες σέ ὅλους αὐτούς τούς ἐπιστήμονες καί ἐφευρέτες, πού διευκόλυναν τόσο πολύ τήν καθημερινή μας ζωή μέ τά σπουδαία καί χρησιμώτατα τεχνολογικά τους ἐπιτεύγματα.

Καί ἀσφαλῶς ὁ θεῖος Ἀπόστολος συμβουλεύοντάς μας νά κακοπαθήσουμε δέν θά ἐννοεῖ προφανῶς- ἔτσι πιστεύομε- νά ἐγκαταλείψωμε ὅ,τι μᾶς ἔδωσε ἡ ἐπιστήμη καί ἡ προηγμένη τεχνολογία τοῦ καιροῦ μας γιά τήν βελτίωση τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς μας καί νά ἐπιστρέψωμε στίς δύσκολες συνθῆκες τῆς ζωῆς τοῦ παρελθόντος. Ὅπως συνέβη κάποτε μέ ὁμάδες θρησκευομένων ἀνθρώπων, πού ἀπέρριπταν ἀσυζητητί κάθε μορφή τεχνικοῦ πολιτισμοῦ καί ζοῦσαν στήν ἁπλότητα τοῦ παλιοῦ νομαδικοῦ βίου (π.χ. οἱ Ἐσσαῖοι). Ἐξάλλου καί αὐτές οἱ ἐφευρέσεις εἶναι προιόντα, ἀποτέλεσμα, τῆς εὐφυίας καί τῶν ἐξαιρετικῶν πνευματικῶν χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο.

«κακοπάθησον» Καί ὅμως καί μέσα στόν πλοῦτο αὐτόν καί τήν ἀφθονία τῶν ὑλικῶν μέσων τῆς προόδου ἡ θεική αὐτή ἐντολή δέν χάνει τήν ἀξία της. Ἔχει τή θέση της καί στήν σημερινή ἐποχή τῆς μεγάλης καί ἀνέλπιστης βοήθειας τῶν τεχνικῶν μέσων. Διότι ὅλα αὐτά πού μᾶς προσφέρει ἡ Τεχνολογία γιά νά γίνη ἄνετη ἡ καθημερινή μας ζωή ἔχουν σχέση κυρίως μέ τήν σωματική μας ὑπόσταση, νά μήν κουρασθῆ τό σῶμα καί καταπονηθῆ ὑπέρμετρα. Παράλληλα βέβαια συμβάλουν ὥστε καί ἡ ψυχή, τό πνεῦμα νά διατηροῦν τήν εἰρήνη καί γαλήνη. Ἕνα ταλαιπωρημένο σῶμα μεταδίδει καί στή ψυχή τήν ταλαιπωρία.

Ἀλλά σύμφωνα μέ τή χριστιανική ἀνθρωπολογία δέν ὑπάρχει ἁρμονία καί σειρά ἀνάμεσα στά δύο στοιχεῖα τοῦ ἀνθρώπου: τή σάρκα καί τό πνεῦμα. Δηλαδή δίνω ἄνεση στό σῶμα; Ἄνεση θά ἔχει καί ἡ ψυχή; Διότι, ὅπως μᾶς διδάσκει πάλι ὁ Ἀπόστολος, «ἡ σάρξ ἐπιθυμεῖ κατά τοῦ πνεύματος, τό δέ πνεῦμα κατά τῆς σαρκός. Ταῦτα δέ ἀντίκειται ἀλλήλοις...» (Γάλ.5,17).

Τοῦτο σημαίνει, ὅτι χαρίζοντας κάθε ἄνεση καί εὐχαρίστηση στό σῶμα δέν χαρίζουμε συγχρόνως ἄνεση καί εὐχαρίστηση στή ψυχή. Ἕνα παράδειγμα γιά νά γίνη ἀκόμη πιό κατανοητή αὐτή ἡ ἀλήθεια: Οἱ καλοί γονεῖς πού προσφέρουν τά πάντα στό παιδί τους, ὥστε νά μή τοῦ λείπη τίποτε ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά, τό ἀδικοῦν στή ψυχή, στόν χαρακτήρα. Μέ τόσες ἀνέσεις τό παιδί καταντᾶ μαλθακό, ἐξαρτημένο ἀπό τούς ἄλλους, χωρίς ἐκείνη τή δύναμη καί ἐκείνη τήν ἀγωνιστικότητα καί τό σθένος νά ἀντιμετωπίση μόνο του τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Ἔτσι μᾶλλον τό βλάπτουν.

Γι’ αὐτό ἡ σχετική κακοπάθεια ὠφέλεια θά μᾶς δώση. Σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο τίποτε δέν εἶναι πιό ἄχρηστο στόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἄνεση. «..οὐδέν οὕτω πρός ἄνεσιν ἄχρηστον ὡς ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις ἐστι...». Ἀμήν 

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!