Μητρ. Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος: Καλά έργα!


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων...» (Τίτ.3,8)
Γιά καλά ἔργα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς ἔκαμε λόγο σήμερα τό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Θείας Λειτουργίας. Μάλιστα μέσα σέ ὀκτώ μόλις στίχους τρεῖς φορές ἀνέφερε αὐτά τά καλά ἔργα προτρέποντας τούς χριστιανούς νά τά τηροῦν στή ζωή τους. Χωρίς νά τά κατονομάζει, νά τά ἐξηγεῖ μέ λεπτομέρειες, μᾶς ἔδωσε νά ἐννοήσουμε τί ἀκριβῶς θέλει νά πεῖ, ὅταν τά χαρακτήρισε κάπου «ὠφέλιμα», δηλαδή ἔργα χρήσιμα γιά τούς ἀνθρώπους, πού θά τούς βοηθήσουν στίς τρέχουσες καθημερινές ἀνάγκες των. Καί τοῦτο τό ἔκαμε ὁ προνοητικός καί σοφός κατά Θεόν καί κατά κόσμον Ἀπόστολος, διότι ἐγνώριζε ὅτι ὑπάρχουν καί καλά, ὡραῖα ἔργα, τά ὁποῖα ὅμως δέν εἶναι ὠφέλιμα, ἀλλά ἁπλά καί μόνο ἐξυπηρετοῦν τήν ματαιοδοξία, τήν ἐπιδειξιομανία τῶν ἀνθρώπων. 

Γιά παράδειγμα ὁ Ἀπόστολός μας θά εἶχε ἀκούσει γιά ἐκεῖνα τά τεράστια, ὀγκώδη καί ἐπιβλητικά ἔργα κάτω στήν Αἴγυπτο, τίς λεγόμενες πυραμίδες, μερικές ἀπό τίς ὁποῖες σώζονται μέχρι σήμερα. Ἔργα, θά πεῖ κάποιος πολιτισμοῦ, μνημεῖα ἀρχιτεκτονικῆς σοφίας, γιά τά ὁποῖα χιλιάδες δοῦλοι-ἐργάτες ἔχυσαν ἄφθονο ἱδρώτα καί ἔδωσαν ἀκόμη καί τή ζωή τους καί γιά τά ὁποῖα δαπανήθηκαν οἱ κυριότεροι οἰκονομικοί πόροι τοῦ Κράτους. Σ’ αὐτά τά ἀνωφελῆ, ἔργα τῆς κενοδοξίας τῶν Αἰγυπτίων (ὅπως ἦσαν οἱ πυραμίδες) ταλαιπωρήθηκαν κάποτε ἀφάνταστα οἱ Ἑβραῖοι, πού ζοῦσαν στή χώρα τοῦ Νείλου, πρίν τούς λυτρώσει ἀπό τή δουλεία τῶν φαραώ ὁ φιλάνθρωπος Θεός. Αὐτά μᾶς πληροφορεῖ ἡ Παλαιά Διαθήκη: «καί κατεδυνάστευον οἱ Αἰγύπτιοι τούς υἱούς Ἰσραήλ βία καί κατωδύνων αὐτῶν τήν ζωήν ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σκληροῖς, τῷ πηλῶ καί τῆ πλινθεία καί πᾶσι τοῖς ἔργοις τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις, κατά πάντα τά ἔργα, ὧν κατεδουλοῦντο αὐτούς μετά βίας» (Ἔξοδος 1,14).

Καί γιατί τόσος ἱδρώτας, τόση δαπάνη, τόσες ζωές θυσία; Γιά νά ταφεῖ ἕνα ἀνθρώπινο κουφάρι- τί καί ἄν ἦταν βασιλικό- σύμφωνα μέ ἀνόητες θρησκευτικές ἀντιλήψεις! Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος συνέστησε καλά ἔργα, ἀλλά ὠφέλιμα γιά τούς ἀνθρώπους. Ἤξερε ὁ μακάριος Ἀπόστολος ὅτι ἡ ματαιοδοξία δέν ἦταν μόνο ἀποκλειστικό πάθος τῶν βασιλέων τῆς Αἰγύπτου, ἀλλά θά προσέβαλε καί ἄλλους στενόμυαλους ἀνθρώπους ἄλλων ἐποχῶν, γι’ αὐτό καί ἐπεσήμανε στήν Ἐπιστολή του πρός τόν μαθητή του Τίτο, ὅτι τά καλά ἔργα τῶν χριστιανῶν θά πρέπει νά εἶναι καί ὠφέλιμα, χρήσιμα. Ὄχι ἔργα πρός ἐπίδειξη, ἀλλά γιά κάλυψη ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου.

Μήπως δέν ἔχουμε ἀκούσει τέτοια ἐπιβλητικά, ἀλλά ἄχρηστα στήν οὐσία οἰκοδομήματα, νά ἀνεγείρονται σέ χῶρες, ὅπου οἱ κυβερνῆτες των δέν ὑπολόγιζαν νόμους καί κανόνες, ἀλλά ἀσκοῦσαν τήν ἐξουσία αὐταρχικά. Ἀκόμη καί ἱστορικούς, παλαιούς ναούς κατεδάφιζαν, προκειμένου νά ἀποκτήσουν ἐλεύθερη ἔκταση γιά νά κτίσουν τεράστια οἰκοδομήματα, παλάτια ἱκανοποιώντας τήν ἀσυγκράτητη μανία τους γιά τήν κενοδοξία τους. Τέτοιος κτίστης καί δημιουργός ἔργων πρός ἐπίδειξη καί μόνο δέν ἦταν ἐκεῖνος ὁ θλιβερός ἐχθρός μέχρι θανάτου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὁ Θεόφιλος πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ὥστε σύγχρονοί του νά τόν ὀνομάζουν λιθομανή;

Ἀλλά ὁ Ἀπόστολος προτρέποντας τούς χριστιανούς νά φροντίζουν γιά καλά ἔργα καί ὠφέλιμα δέν εἶχε στόν νοῦ του μόνο φιλόδοξους ἡγέτες καί ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦσαν νά ἀποθανατίσουν τό ὄνομά τους ἀνεγείροντας μεγαλοπρεπῆ, ἀλλά ἀνώφελα κτίσματα, ἀλλά τούς πάντες. Διότι τό πάθος τῆς κενοδοξίας δέν προσβάλλει μόνο τούς μεγάλους, ἀλλά καί τούς μικρούς. Δυστυχῶς πόσους δέν κυριεύει ὕπουλα τό πάθος τῆς κενοδοξίας, ὥστε νά ἀναλίσκονται σέ ἔργα πού δέν ὑπηρετοῦν κανένα πρακτικό, χρήσιμο σκοπό, παρά μόνο κολακεύουν τόν ἐγωισμό καί προσθέτουν κάποια ψεύτικη αὐτοπεποίθηση στόν ἀδύναμο χαρακτήρα τους. Κτίζουν παλάτια ξοδεύοντας ποσά ὑπέρογκα, τήν στιγμή πού ἑκατοντάδες καί χιλιάδες συνάνθρωποί τους δέν ἔχουν οἱ δυστυχεῖς ἕνα ἁπλό, ταπεινό κατάλυμα νά ξεκουρασθοῦν. Τί χρειάζονται τόσα δωμάτια, τόση χλιδή, τόση σπατάλη; Ἁπλῶς θά λέγαμε, ὅλα αὐτά εἶναι εἰς βάρος τους, ἀφοῦ ἐπιβαρύνουν τραγικά τό αἰώνιο μέλλον τους, ὅταν θά ἐξαφανισθεῖ ἡ ὕλη καί θά μείνει γυμνό τό πνεῦμα. Ἀλίμονο τότε στούς φιλόδοξους μέ τά ἔργα ὄχι τά καλά καί ὠφέλιμα, ἀλλά τά μάταια καί ἀνωφελῆ! Μέ πόσα πικρά καί σκληρά λόγια τούς γράφει ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος! «Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὁλολύζοντες ἐπί ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις» (Ἰακ.5,1).

Καλά ἔργα καί ὠφέλιμα! Αὐτά πάντοτε χρειάζονται, ἰδιαίτερα ὅμως τόν τελευταῖο καιρό, πού ἡ δυστυχία ὑψώνει καί πάλι θρασύτατα τήν κεφαλή σέ πολλά σημεῖα τοῦ πλανήτη μας. Αὐτά ἄς τά ἔχουν κατά νοῦν τά πλούσια καί πολιτισμένα κράτη τῆς γής. Εἶναι θλιβερό νά δαπανοῦν τόσο πλοῦτο γιά ἐξοπλισμούς καί ἐπιστημονικά προγράμματα ἀμφιβόλου χρησιμότητος, προσπαθώντας νά ἀνακαλύψουν, γιά παράδειγμα, ἐάν ὑπάρχει νερό σέ κάποιον πλανήτη καί νά παραβλέπουν λαούς πεινασμένους νά ἀποδεκατίζονται καί ἀθῶα παιδάκια νά χάνονται ἀπό ἔλλειψη στοιχειώδους ἰατρικῆς περίθαλψης. Ἡ ἁπλή, ἀλλά πολυέξοδη ἐπιστημονική περιέργεια μπαίνει ἐπάνω ἀπό τήν φροντίδα γιά βασανισμένους ἀπό τίς δυσχέρειες, τά βάσανα τοῦ βίου καί τίς ἀρρώστιες τοῦ σώματος.

Εἴθε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά φωτίσει μικρούς καί μεγάλους νά ἀγαπήσουμε τά καλά ἔργα, τά ὠφέλιμα καί χρήσιμα. Ἀμήν 

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!