Μητρ. Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος: Πτωχοί πλουτίσαντες!


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«...πτωχοὶ πολλοὺς πλουτίζοντες…» (Β΄Κορ. 6,10)
Ἐφόσον μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐφέτος, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀναπτύσσομε διάφορα θέματα πού ἔχουν κοινωνικὸ ἐνδιαφέρον, τί καλύτερο νὰ μιλήσουμε στὸ σημερινό μας κήρυγμα γιὰ τὴν φτώχεια καὶ γιὰ τὸν πλοῦτο. Τὴν ἀφορμή μᾶς τὴν δίνουν πάλι τὰ ὅσα γράφει στὴν σημερινὴ Ἀποστολικὴ περικοπὴ ὁ ἅγιος Παῦλος. Ὅπως ἀκούσαμε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ ἐξομολογεῖται τὰ ὅσα ἀφοροῦν τὴν ζωὴ καὶ πολιτεία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Ἐξομολογεῖται ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων πῶς ζεῖ καὶ πῶς πολιτεύεται ἕνας Ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος τῶν ἐθνῶν. Καὶ κάπου μέσα στὴν ἐξομολόγησή του ἀναφέρεται καὶ στὴν φτώχεια τους.

Στὸ σημεῖο ὅμως αὐτό, πού μιλᾶ γιὰ τὴν φτώχεια τοὺς γράφει κάτι πολὺ ἀξιοπρόσεκτο, κάτι πού εἶναι καὶ πολὺ παράξενο. Κάτι πού δὲν συμβαίνει συχνὰ στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ἢ καὶ πού μπορεῖ νὰ μὴ συμβαίνει καθόλου. Τόσο παράξενο καὶ τόσο σπάνιο εἶναι! Ποιὸ εἶναι αὐτό, τὸ τόσο σπάνιο ἢ καὶ μοναδικό; Τὸ ὅτι οἱ Ἀπόστολοι ἐνῶ ἦσαν πτωχοί, πάμπτωχοι, «μηδὲν ἔχοντες», αὐτοὶ παραδόξως ἔκαμαν ἄλλους πλούσιους! Ἐμεῖς, ἔγραψε ὁ μέγας Ἀπόστολος τοῦ Χριστιανισμοῦ, εἴμαστε «πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες..!».

Πρὶν ὅμως νὰ δώσουμε κάποια ἐξήγηση στὸ παράξενο αὐτὸ φαινόμενο, πτωχοὶ ἄνθρωποι ξαφνικὰ νὰ κάμουν ἄλλους πλούσιους, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε τὴν προφητεία τοῦ Κυρίου μας, πού ἔχει σχέση μὲ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους Του καὶ τὴν οἰκονομική τους κατάσταση. Τὴν ἑξῆς, ἐπίσης ἀκατανόητη μὲ τὰ ἀνθρώπινα δεδομένα, προφητεία Του: «πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφάς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται…» (Ματθ.19,29). Σύμφωνα μὲ τὴν προφητεία αὐτὴ τοῦ Κυρίου ἐκεῖνος, πού γιὰ χάρη Του θὰ ἀποξενωθῆ ἀπὸ τὸ οἰκογενειακό του περιβάλλον καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ὑλικὲς ἀνέσεις, θὰ τὰ βρὴ ὅλα πολλαπλάσια καὶ σ’ αὐτὴν τὴν μάταιη ζωή. Καὶ τὴν φροντίδα, καὶ τὴν στοργὴ καὶ αὐτὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Ὦ! πόσο μεγάλη εἶναι ἡ θεία φιλανθρωπία καὶ μεγαλοδωρία! Μὲ πόση ἀγάπη περιβάλλει ὁ Κύριος τούς ἀνθρώπους Του, ὅσους εὐχαρίστως γιὰ τὴν ἐπέκταση καὶ τὴ στερέωση τῆς Βασιλείας Του ἐπὶ γῆς ἄφησαν τὰ πάντα.

Ὑπὸ τὸ φῶς αὐτῆς τῆς προφητείας τοῦ Κυρίου μας, πού ἀφορᾶ τοὺς ἀνθρώπους Του, μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὴ φράση αὐτὴ τοῦ σημερινοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, πτωχοὶ οἱ Ἀπόστολοι ἀλλὰ πλουτιστὲς τῶν ἄλλων! Πῶς κατάφερναν νὰ πλουτίζουν ἄλλους, ἂν καὶ οἱ ἴδιοι ἦσαν πτωχοί.

Αὐτὴ ἡ παράξενη πραγματικότητα φαίνεται καθαρά στὴ ζωή τους. Στὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων διαβάζομε, ὅτι οἱ χριστιανοί, κυρίως οἱ εὔποροι, μέσα στὸν ἱερὸ ἐνθουσιασμό τους, πωλοῦσαν τὶς περιουσίες των, ὅσα ἀκίνητα εἶχαν, καὶ τὸ ἀντίτιμό των ὁλόκληρο τὸ ἔφεραν καὶ τὸ παρέδιδαν στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους. «ὅσοι κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμάς τῶν πιπρασκομένων καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων» (Πράξ.4,34).

Ὅμως τὰ χρηματικὰ αὐτὰ ποσὰ τῶν εὔπορων χριστιανῶν ἂν καὶ πήγαιναν στὰ χέρια τῶν Ἀποστόλων δὲν τοὺς ἔκαμαν πλούσιους. Μὲ τόσα χρήματα στὴ διάθεσή τους καὶ αὐτοὶ παρέμειναν ὅπως πρὶν πτωχοί. Τὰ χρηματικὰ αὐτὰ ποσὰ ἔκαμαν τοὺς ἄλλους πλουσίους, ποτὲ τοὺς ἴδιους τούς Ἀποστόλους! Δὲν ἀκοῦτε τί ἀπάντηση ἔδωσε ὁ πρῶτος, ὁ κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων, ὁ Πέτρος, ὅταν βρέθηκαν μία ἡμέρα ἔξω ἀπὸ τὸ Ναὸ καὶ ἕνας ἀνάπηρος ζητιάνος ἅπλωσε τὸ χέρι μπροστά του καὶ στὸν ἄλλον Ἀπόστολο τὸν Ἰωάννη ζητώντας τὴ βοήθειά τους; «Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι…» (Πράξ. 3,6). Αὐτὸς πού δεχόταν καθημερινὰ τόσα χρήματα ἀπὸ τοὺς πλούσιους χριστιανοὺς τῶν Ἱεροσολύμων δὲν εἶχε στὰ θυλάκια του οὔτε ἕνα νόμισμα, χρυσὸ ἢ ἀσημένιο… Ἦταν πάμπτωχος… Πάμπτωχος σὲ χρήματα, ἀλλὰ πάμπλουτος σὲ θεία Χάρη, καὶ γι’ αὐτὸ στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ του σήκωσε ἀμέσως ἐπάνω, ἐκ θαύματος, ὑγιέστατο τὸν ἀνάπηρο ἐπαίτη τοῦ Ναοῦ.

Τὸ ἴδιο φαινόμενο παρατηροῦμε καὶ στὴ ζωὴ τοῦ μεγάλου Παύλου, ὁ ὁποῖος μὲ τὶς «λογίες», τοὺς ἐράνους πού διενεργοῦσε μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν βοήθησε πολλοὺς πτωχούς, ἰδίως στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ὅταν οἱ πρῶτοι διωγμοὶ δημιούργησαν σοβαρὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα στὴν Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ὁρίστε, λοιπόν, ποιὰ νέα διάσταση ἔδωσαν στὴν φτώχεια καὶ τὸν πλοῦτο οἱ πρῶτοι μας διδάσκαλοι, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, βαδίζοντας στὰ ἴχνη τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεως μας καὶ ἀφήνοντας ἀνεκτίμητη παρακαταθήκη στὶς γενεὲς τῶν χριστιανῶν στὸ πάντοτε ἐπίκαιρο αὐτὸ κοινωνικὸ θέμα. Θέλεις, χριστιανέ, νὰ εἶσαι πλούσιος; Περιφρόνησε τὸν πλοῦτο, ποτὲ ἂς μὴ προσκολληθῆ ἡ καρδιά σου σ’ αὐτόν. Τότε θὰ εἶσαι πραγματικὰ πλούσιος, ἐὰν λυτρωθῆς ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπιθυμία. Αὐτὰ μᾶς διδάσκουν οἱ ἀληθινοὶ μαθητὲς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπως ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὁ σφοδρὸς πολέμιος τοῦ πόθου τοῦ πλουτισμοῦ καὶ ἐραστὴς συνάμα τῆς ἐν Χριστῷ πτωχείας. «Εἰ βούλει πλουτεῖν καταφρόνει πλούτου. Οὐ γὰρ τὸ χρήματα ἔχειν, ἀλλὰ τοῦ μὴ δεῖσθαι τοῦ ἔχειν, τοῦτο μάλιστα εὐπορία».

Μακάρι νὰ ἐννοήσουμε κάποτε τὰ ἀθάνατα αὐτὰ ρήματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ τὰ βάλουμε σταθερὰ στή θέση τῶν ρημάτων τοῦ ἀνθρώπινου, κοσμικοῦ πνεύματος μιμούμενοι τοὺς πανένδοξους Ἁγίους Ἀποστόλους μας. Ἀμὴν!

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!