Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου - Ένας μοναδικός Ιεράρχης


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς…» (Ἑβρ.7,26)
Σήμερα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, Κυριακὴ Η΄ Λουκᾶ, συνέπεσε ἡ ἱερὰ καὶ σεβασμία μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ τὸ σύντομό μας κήρυγμα θὰ τὸ ἀφιερώσουμε στὸν ἑορταζόμενο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας Μεγάλο Πατέρα καὶ Διδάσκαλό της. Πολὺ συνοπτικὰ βέβαια καὶ σχεδὸν ἐπιγραμματικὰ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀναφερθοῦμε στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἱεροῦ Πατρός, διότι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία δικαίως ἔχει ἀφιερώσει πολλὲς σελίδες γιά τόν ἀνεπανάληπτον αὐτόν ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος γεννήθηκε τὸ 354 περίπου στὴν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ὁ πατέρας τοῦ ὁ Σεκοῦνδος πέθανε, ὅταν ἦτο βρέφος καὶ τὴν ἀνατροφὴ του ἀνέλαβε ἡ μητέρα του ἡ Ἀνθοῦσα. Ὁ Ἰωάννης ἔλαβε χριστιανοπρεπὴ ἀνατροφὴ ἀπὸ τὴν εὐσεβεστάτη μητέρα του, ὅπως καὶ μόρφωση ἀξιόλογη. Ἐμαθήτευσε μάλιστα κοντὰ στὸν περίφημο στὴν ἐποχὴ του ρητοροδιδάσκαλο τὸν Λιβάνιο.

Πολὺ ἐνωρὶς ἐγνώρισαν οἱ πάντες τὰ ἔξοχα πνευματικά του χαρίσματα, τὰ ὁποῖα ἦσαν ἀρκετὰ νὰ τὸν ἀνεβάσουν στὴν κορυφὴ τῆς κοινωνικῆς πυραμίδος. Ὁ Ἰωάννης ὅμως ἔτρεφε στὴν νεανική του ψυχὴ ἄλλους πόθους, τοὺς ὁποίους δὲν ἄργησε νὰ ἐκδηλώση. Ἔτσι ἀφοῦ ἐκοιμήθη ἡ μητέρα του ἡ Ἀνθοῦσα, ἐτράπη ὁλοταχῶς στὸν μοναχικὸ βίο. Κατ’ ἀρχὰς ἔζησε μέσα σὲ Μοναστήρι, κατόπιν ἐπὶ τέσσερα χρόνια μέσα σὲ σπηλιά, ὅπου κινδυνεύοντας νὰ πεθάνη ἀπὸ τὴν πολλὴ ἄσκηση ἐπέστρεψε στὴν Ἀντιόχεια.

Τότε χειροτονεῖται Διάκονος ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντιοχείας Μελέτιο καὶ μετὰ ἕξη χρόνια Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦ Μελετίου Φλαβιανό. Ὡς Διάκονος ὁ Ἰωάννης ἀσχολήθηκε μὲ τὴν Κατήχηση καὶ τὴν διακονία τῆς φιλανθρωπίας. Ὡς Πρεσβύτερος ἔδειξε τὰ πρῶτα δείγματα τοῦ μοναδικοῦ ρητορικοῦ του ταλάντου, γιὰ τὸ ὁποῖο καὶ ἔλαβε δικαίως ἀπὸ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τὸ ἐπίθετο Χρυσόστομος.

Δώδεκα περίπου χρόνια ἐργάσθηκε στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας καὶ μετὰ μὲ τρόπο σχεδὸν μυθιστορηματικὸ ἦλθε στὴν Κωνσταντινούπολη ὡς Ἀρχιεπίσκοπος. Ἐδῶ ἐφάνησαν ὅλα τὰ πνευματικὰ καὶ ἠθικὰ καὶ διανοητικὰ του χαρίσματα, μὲ τὰ ὁποία πλούσια τὸν εἶχε προικίσει ὁ Θεός. Ἐδῶ ὅμως συνάντησε καὶ τὰ πιὸ δύσκολα προβλήματα ἐκ μέρους τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν ὀργάνων του. Ὁ εὐσεβὴς λαὸς σχεδὸν τὸν ἐλάτρευε. Ἡ ἀγάπη καὶ ὁ σεβασμὸς στὸ πρόσωπο του ἦσαν ἀπεριόριστα. Ἔτρεχε ὡς ἡ ἔλαφος ἐπὶ τάς πηγάς τῶν ὑδάτων γιὰ νὰ ἀπολαύση τὸ μοναδικό του κήρυγμα. Ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἀναγέννηση ἦταν ἔκδηλη μεταξὺ τοῦ λαοῦ.

Καὶ ἐνῶ ἔχαιραν οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἀρχάγγελοι γιὰ τὴν πνευματικὴ προκοπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς πρωτευούσης εἶχε λύπη μεγάλη ὁ διάβολος καὶ τὰ ὄργανά του. Γι’ αὐτὸ καὶ πολὺ ἐνωρὶς ἄρχισαν μετωπικὸ πόλεμο κατὰ τοῦ ἁγίου Πατρός. Κληρικοὶ διεφθαρμένοι, ἀργόσχολοι καὶ φιλάργυροι, πλούσιοι καταπιεστὲς τοῦ πτωχοῦ λαοῦ, ἄθλια πλουτοκρατία καὶ ἀριστοκρατία, δὲν ἄντεξαν τὸ ἐλεγκτικὸ κήρυγμα τοῦ ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου, οὔτε τὸν λιτὸ καὶ ὑποδειγματικὸ τρόπο τῆς ζωῆς του, καὶ ὅλοι αὐτοὶ συνασπίσθηκαν σὲ μία σατανικὴ, ἐχθρική παράταξη καὶ πολέμησαν ἀγρίως τὸν ἅγιο ἄνδρα. Σιγά-σιγὰ μέσα στὰ ἐλάχιστα χρόνια, ποὺ ἔμεινε στὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, κατάφεραν νὰ πείσουν τοὺς ἀνάξιους τότε βασιλεῖς, τὸν Ἀρκάδιο καὶ τὴν Εὐδοξία, νὰ τὸν ἐξορίσουν στὰ βάθη τῆς Ἀρμενίας.

Δυὸ ἐξορίες ὑπέμεινε ὁ μοναδικὸς Ἱεράρχης. Στὸ διάστημα αὐτὸ κυριολεκτικὰ ἐμαρτύρησε ἀπὸ τὶς ἀφόρητες ταλαιπωρίες ὁ Ἅγιος μας, ὥστε δικαίως νὰ χαρακτηρίζεται ὁ Ἰωάννης καὶ Μεγαλομάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι μόνο ὁ ἐπιφανέστερος Πατέρας καὶ Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ὡς Μεγαλομάρτυρας μετὰ τοὺς διωγμούς. Ἐκοιμήθη τὸν ὕπνο τὸν μακάριο τοῦ δικαίου καὶ μάρτυρος τὴν 14ην Σεπτεμβρίου τοῦ 407 στὰ Κόμανα τοῦ Πόντου, ὕστερα ἀπὸ ἀφάνταστη σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ταλαιπωρία ἀφοῦ ἐπεσφράγισε τὴν περιπετειώδη ἀποστολὴ καὶ μαρτυρικὴ ζωή του μὲ τὰ πασίγνωστα λόγια του: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Αὐτὸς ὑπῆρξε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἐν πολλῇ συντομία ὁ Ἅγιος ποὺ τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. Τὸ ὄνομα του βέβαια δὲν μνημονεύεται μόνο σήμερα. Κάθε Κυριακὴ σχεδὸν τιμοῦμε τὸ ὄνομά του καὶ τὸν μνημονεύομε, ἀφοῦ ἡ Θεία Λειτουργία ποὺ τελοῦμε φέρει τὸ ἔνδοξο ὄνομά του. Τὸν τιμοῦμε ἐπίσης ὅσοι μελετοῦμε τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ θέλομε νὰ ἔχωμε τὸ πραγματικὸ νόημά της. Σ’ ἐκεῖνον καταφεύγομε, στά ἀθάνατα συγγράματα του, ἀφοῦ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος ἑρμήνευσε κατὰ τὸν καλύτερο, τόν ἐπιτυχέστερο τρόπο τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος εἶναι παρὼν γιὰ πάντα μέσα στὴν Ἐκκλησία, διότι πάντοτε, σὲ κάθε ἐποχὴ θὰ ἔχωμε ἀνάγκη ἀπὸ τὸ φωτεινό του παράδειγμα καὶ τὸν σοφὸ λόγο του. Ἀμὴν

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!