Παραδοσιακοί ή προοδευτικοί;


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«...ζηλωτής ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων» (Γαλ.1,14) 
Τό κεντρικό θέμα τοῦ σύντομου κηρύγματός μας σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς τό δίνει αὐτή ἡ φράση ἀπό τήν πρός Γαλάτας Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «ζηλωτής ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων». Μέ τή φράση αὐτή ἤθελε νά πεῖ ὁ Ἀπόστολος ἐξομολογούμενος στούς ἀναγνῶστες του, ὅτι ἔτρεφε στή ψυχή του μεγάλη ἐκτίμηση καί ἀγάπη, καί ἔδειχνε ἐξαιρετικό ζῆλο καί ἐνδιαφέρον γιά ὅ,τι καλό καί σπουδαῖο βρῆκε ἀπό τούς προγόνους του. Ὅτι μέ ἕνα λόγο τιμοῦσε τήν Παράδοση, τήν πνευματική κληρονομιά τῶν προγόνων του. Ἔτσι ἀπό αὐτή τή φράση τοῦ Ἀποστόλου παίρνομε τήν ἀφορμή νά σχολιάσουμε ἕνα θέμα, ἀκόμη καί στίς ἡμέρες μας ἀρκετά ἐπίκαιρο. Τό θέμα: Σέ ποιούς εἶναι καλό νά ἀνήκουμε: στούς παραδοσιακούς ἤ διαφορετικά συντηρητικούς ἤ στούς προοδευτικούς.

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε τό θέμα αὐτό, ἄν καί σήμερα ἄλλα, πιό ζωτικά καί ἐνδιαφέροντα θέματα ἀπασχολοῦν τούς ἀνθρώπους, θέματα λιγότερο πνευματικά καί περισσότερο ὑλικά καί ἐφήμερα, ἔχει καί αὐτό τή θέση του. Ὅμως, ἄς μή ξεχνοῦμε, πώς κάποτε τά πρῶτα θέματα, πού ἐλάχιστα ἀπασχολοῦν τούς πολλούς, ἀποτελοῦν τό κλειδί γιά τήν σωστή ἀντιμετώπιση καί τῶν ἄλλων, ὅπως γιά παράδειγμα, τῶν γνωστῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων. Αὐτό περίπου δέν ἤθελε νά μᾶς τονίσει ὁ Κύριός μας, ὅταν μᾶς προτρέπει πρῶτα νά συζητοῦμε τά πνευματικά ζητήματα, αὐτά νά τακτοποιήσουμε μέσα μας, καί κατόπιν πιό εὔκολα θά ἔχουμε τή λύση καί τῶν ἄλλων τῶν πρακτικῶν, τῶν ἄμεσων καί ὑλικῶν ζητημάτων. «ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ.6,33).

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς λίγο πιό προσεκτικά αὐτό τό θέμα, τό ὁποῖο ἔθιξε σήμερα ὁ Ἀπόστολος. Ἐκεῖνος τιμοῦσε ἐξ ὅλης ψυχῆς τήν Παράδοση τοῦ λαοῦ του. Ἦταν αὐτό πού λέμε ἄνθρωπος παραδοσιακός. Δέν περιφρονοῦσε, οὔτε ὑποτιμοῦσε τήν θρησκευτική καί ἐθνική του Παράδοση στό ὄνομα τῆς προόδου. Κάτι πού βλέπομε νά συμβαίνει στήν παράταξη αὐτῶν, πού ὀνομάζονται αὐτάρεσκα προοδευτικοί.

Σήμερα ἕνας προοδευτικός ἐλάχιστη ἤ καί μηδαμινή σημασία δίνει στίς ἠθικές ἀρχές ἤ τίς θρησκευτικές ἀξίες, μέ τίς ὁποῖες ἔζησαν οἱ πρόγονοί του. Χωρίς νά καθίσει νά σκεφθεῖ πολύ θεωρεῖ τίς ἀρχές αὐτές πράγματα ξεπερασμένα, τοῦ καιροῦ ἐκείνου, οὐδέποτε τοῦ δικοῦ του καιροῦ. Νομίζει ὁ «προοδευτικός» ἄνθρωπος ὅτι οἱ ἠθικές αὐτές ἀρχές τῶν προγόνων του, οἱ ἠθικές δεσμεύσεις, ὅτι εἶναι πραγματικά δεσμά, τροχοπέδη τῆς ἐλευθερίας καί τῆς εὐτυχίας του. Ὅτι μᾶλλον θά τόν βλάψουν, παρά θά τοῦ δώσουν κάποια ὠφέλεια.

Γιά παράδειγμα, γιά νά γίνουμε περισσότερο κατανοητοί, ἡ περίπτωση τοῦ γάμου. Οἱ περισσότεροι σήμερα, Ὀρθόδοξοι μάλιστα χριστιανοί, ἔστω στούς τύπους, ἀρνοῦνται νά δεχθοῦν ὅ,τι φρονοῦσαν καί ὅ,τι ἐφήρμοζαν οἱ πρόγονοί τους στό ζήτημα τοῦ γάμου. Ἄλλη, πολύ διαφορετική ἡ ἄποψή τους γιά τήν ἱερότητα, τήν ἄφθαστη σπουδαιότητα τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε δυστυχῶς ὅτι πραγματική τρομακτική ἄβυσσος, «χάσμα μέγα» χωρίζει τίς ἀντιλήψεις τῶν σύγχρονων «προοδευτικῶν» ἀνθρώπων ἀπό τίς ἀντιλήψεις τῶν προγόνων τους. Φοβερό πράγμα! Τρομάζουν καί ἀγωνιοῦν οἱ ὑπεύθυνοι πνευματικοί ἄνθρωποι γι’ αὐτήν τήν ἀλλοίωση τῶν χριστιανικῶν ἀντιλήψεων περί τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας, ἡ ὁποία συνέβη στίς ἡμέρες μας. Δέν ξέρουν τί νά ποῦν καί τί νά προτείνουν γιά τήν «πρόοδο», πού πραγματοποιήθηκε στό θέμα αὐτό στίς ἡμέρες μας. Μάλιστα διερωτῶνται αὐτά πού παρατηροῦμε σήμερα γύρω ἀπό τό ζήτημα τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας εἶναι πρόοδος ἤ εἶναι ὀπισθοδρόμηση ἤ συντήρηση; Εἶναι οἱ σημερινοί νέοι προοδευτικοί ἤ στήν οὐσία συντηρητικοί, ἀφοῦ ξαναέφεραν στήν ἐπιφάνεια πράγματα, πού συνάντησε ὁ Χριστός, ὅταν ἦλθε στόν κόσμο καί τά ὁποῖα κατήργησε μέ τό ἅγιο Εὐαγγέλιό Του; Γι’ αὐτό ἐπίσης καταλήγουν ἅγιοι Πατέρες θεωρώντας αὐτήν τήν κατάντιά μας στό θέμα τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας, ὅτι ὅλη αὐτή ἡ ἀντιχριστιανική ἐκστρατεία κατά τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας ἔχει ἐμπνευστή καί στρατηλάτη τόν ἀντίχριστο, ἀφοῦ οἱ πάντες γνωρίζουμε καί ἀναγνωρίζουμε ὅτι τό κύτταρο τῆς κάθε κοινωνίας ἀνθρώπων εἶναι ἡ οἰκογένεια. Χάλασε, διεφθάρη ἡ οἰκογένεια; χάλασε, διεφθάρη ἡ ἴδια ἡ κοινωνία.

Προοδευτικοί, λοιπόν, ἤ συντηρητικοί; Ἰδού τό δίλημμα καί τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ. Ζηλωτές, θερμοί ὑποστηρικτές τῶν πατρικῶν μας παραδόσεων ἤ ἀρνητές καί πολέμιοι τῶν πατρογονικῶν μας ἀξιῶν καί παραδόσεων; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κάπου ἀλλοῦ προτρέπει τούς χριστιανούς μαθητές του νά κρατοῦν ὡς θησαυρό πολύτιμο τίς παραδόσεις των. «Στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις» (Β΄Θεσσαλον.2,15). Ἄν μάλιστα θέλετε, μποροῦμε νά ποῦμε πρός ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀπερίσκεπτα ἀπορρίπτουν κάθε τί πού προέρχεται ἀπό τή ζωή τῶν προγόνων τους, ἄς ἐρωτήσουν προηγουμένως, αὐτό πού συνέβαινε στό παρελθόν ὠφέλησε ἤ ἔβλαψε; Οἱ ἰδέες, γιά παράδειγμα, πάλι περί τοῦ γάμου, τῆς ἱερότητός του ἤ τοῦ ἀδιάλυτου ἤ τοῦ διαζυγίου τῶν προγόνων τους τί ἐπίδραση εἶχαν στή ζωή τους, ἤ στήν κοινωνία ἤ στά παιδιά; Θετική ἤ ἀρνητική; ὁπότε στήν περίπτωση πού καταλήξουμε στό δεύτερο, τότε νά τίς ἀλλάξουμε, νά ζοῦμε καί νά πολιτευόμαστε και νά παντρευόμαστε, ὅπως κάνουμε σήμερα.

Λοιπόν! Προοδευτικοί ἤ συντηρητικοί; Προοδευτικοί στήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία, συντηρητικοί στά θέματα τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας, στά θέματα τῆς εὐλογημένης ἠθικῆς μας. Ἀμήν!
    

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ                

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!