Ο νόμος φρουρός


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«…ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα» (Γαλ.3,23)
Γιὰ τὸν νόμον μᾶς ὁμιλεῖ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, στὴν ἀρχὴ τοῦ σημερινοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος ὁ ἅγιος Παῦλος. Καὶ ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὸν νόμον, διότι ἐκτὸς πού ἦταν ἕνας θεοφώτιστος ἄνθρωπος, ἕνα δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ σὰν ἄνθρωπος κατεῖχε ὅσον ὀλίγοι ὅ,τι σχετιζόταν μὲ τὸν νόμον. Ἦταν σπουδαῖος νομομαθής, ἔχοντας μάλιστα σπουδάσει τὰ θέματα τοῦ νόμου κοντὰ στὸν περίφημο νομοδιδάσκαλο (θὰ λέγαμε Καθηγητὴ τῆς Νομικῆς) τῆς ἐποχῆς του τὸν Γαμαλιήλ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος ἀναγκάσθηκε νὰ τὰ ἐξομολογηθεῖ σὲ μία ὁμιλία του πρὸς τοὺς Ἰουδαίους παρουσία τοῦ χιλιάρχου τῶν Ἱεροσολύμων. «ἐγὼ μὲν εἰμὶ ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῶ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῆ πόλει ταύτη παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρώου νόμου…» (Πράξ.22,3).

Ἤξερε, λοιπόν, καὶ σύμφωνα μὲ τὴν δική του ὁμολογία, πολὺ καλὰ τὸν νόμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἂς μὴ νομίσει δὲ κάποιος ὅτι οἱ νομικές του γνώσεις ἦσαν καθαρὰ γνώσεις θρησκευτικὲς καὶ ἑπομένως λέγοντας ὅτι ἦταν ἔμπειρος νομικὸς κατ’ οὐσίαν θεωροῦσε τὸν ἑαυτὸ του ἕναν καλὸ θεολόγο. Καὶ ὅμως θεωροῦμε τὸν Ἀπόστολο νομικὸ καὶ μὲ τὴν σημερινὴ σημασία τοῦ ὅρου. Γιατί; Διότι ὁ Νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ θεόσδοτος, δὲν περιελάμβανε μόνο τὶς δέκα ἐντολὲς ἢ διατάξεις πού ἀφοροῦσαν θέματα τῆς θείας λατρείας, θυσίες, ἑορτές, κλπ, ἀλλὰ ὁ Νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀσχολεῖτο καὶ μὲ θέματα οἰκογενειακοῦ δικαίου, θέματα ποινικοῦ δικαίου, θέματα ἀστικοῦ δικαίου καὶ γενικὰ ἦταν ἕνας νομικὸς κώδικας, πού ἁπλωνόταν καὶ ρύθμιζε ὅλες τὶς φάσεις ἢ καλύτερα τὶς λεπτομέρειες τοῦ κοινωνικοῦ, ἰδιωτικοῦ, θρησκευτικοῦ καὶ πολιτικοῦ βίου. Ἂς μὴ ξεχνᾶμε, ὅτι τὸ καθεστὼς στὸ κράτος τῶν ἑβραίων ἐκείνη τὴν μακρινὴ ἐποχὴ ἦταν θεοκρατικό, οἱ δὲ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ δὲν ᾖσαν αἱρετοί, ἀλλὰ χριστοὶ Κυρίου. Δὲν τοὺς ἔδινε ὁ λαὸς τὸ χρίσμα νὰ κυβερνήσουν μὲ τὴ ψῆφο του, ἀλλὰ ὁ Θεός, συνήθως μὲ τοὺς ἐκλεκτούς Του προφῆτες.

Πάντως ὁ Νόμος τοῦ Ἰσραὴλ ὁ θεόσδοτος μὲ τόσες διατάξεις, μὲ τὶς ὁποῖες ρύθμιζε ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ, τὰ μέγιστα βοηθοῦσε νὰ βαδίζει ὁ λαὸς σωστά, χωρὶς νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν βλαπτικὴ γύρω του εἰδωλολατρία, καὶ νὰ βαδίζει σταθερὰ τὸ δρόμο ἐκεῖνο, πού τὸν ὁδηγοῦσε στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν ἁγία πίστη Του. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος πού ὁ Ἀπόστολός μας σήμερα χαρακτήρισε τὸν Νόμο «παιδαγωγό», δηλαδὴ τὸν παρομοίασε μὲ ἐκεῖνον πού συνόδευε τὸν μαθητὴ τὸν καιρὸ ἐκεῖνον καὶ τὸν ἔφερνε κοντὰ στὸ διδάσκαλό του.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μάλιστα θέλοντας νὰ τονίσει τὴ σημασία τοῦ Νόμου τὸν χαρακτήρισε «φραγμὸ» (Ματθ.21,33), δηλαδὴ φράκτη, πού θὰ προφύλαγε μὲ ἀσφάλεια τὸ ἀμπέλι Του, τὸν περιούσιο λαό, ἀπὸ θηρία καὶ κλέπτες. Καὶ σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ τέλειος κάτοχος τοῦ Νόμου, τὸν ὀνόμασε φρουρό, φρούριο, γιὰ νὰ δείξει μὲ αὐτὴν τὴν εἰκόνα, πόσο ὁ νόμος γίνεται φρουρὸς τῆς κοινωνίας, φύλακας τῆς τάξεως καὶ τῆς εὐτυχίας της.

Ἐπιμείναμε σήμερα στὴν σημασία τοῦ νόμου, ἔστω καὶ ἂν στὰ χείλη τοῦ Ἀποστόλου ὁ Νόμος ἀποκτᾶ ἄλλο νόημα, μάλιστα καθὼς στοὺς θεολογικούς του στοχασμοὺς ἀντιπαραβάλλεται μὲ τὴν πίστη. Σήμερα θελήσαμε μιλώντας γιὰ τὸ νόμο νὰ δείξουμε πόσο ἔχουν ἄδικο, μεγάλο, τραγικὸ λάθος, ὅσοι πολεμοῦν τὸ νόμο τῆς πολιτείας ἢ ἐκφράζουν κατὰ καιροὺς ἀναρχικὲς ἰδέες κατὰ τοῦ νόμου καὶ τῆς ἔννομης τάξεως. Θέλουν νὰ ἀγνοοῦν, ἰδίως νέοι ἄνθρωποι, ὅτι ἀδύνατον νὰ σταθεῖ ἢ νὰ εὐημερήσει μία πολιτεία χωρὶς τὸ νόμο καταργώντας τὶς κυρώσεις, τὶς συνέπειες τοῦ νόμου. Ὅπως ὡραῖα μᾶς τὸν χαρακτήρισαν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ οἱ Ἀπόστολοί Του, ὁ νόμος εἴτε εἶναι ὁ παλαιὸς Νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, εἴτε εἶναι ὁ νόμος, τὸ σύνταγμα τῆς σημερινῆς Πολιτείας, οὐδέποτε θὰ παύσει νὰ ἀποτελεῖ τὸν παιδαγωγό, τὸν φράκτη, τὸ φρουρό. Παιδαγωγό, πού θὰ προστατεύει τοὺς μικροὺς καὶ ἀδυνάτους ἀπὸ τὴν ἁρπακτικότητα, τὴ βία, τὴν κακότητα τῶν δυνατῶν. Φράκτη, ὁ ὁποῖος θὰ φυλάγει ἕνα κράτος, τὴν κοινωνία ἀπὸ τὰ ζωώδη πάθη καὶ τὴν λεηλασία τῶν κακῶν καὶ διεστραμμένων ἀνθρώπων. Ὁ νόμος θὰ εἶναι τέλος φρουρός, φρούριο, φύλακας τῶν πνευματικῶν ἐκείνων καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν, ἐπάνω στὶς ὁποῖες μπορεῖ μὲ ἀσφάλεια νὰ κτισθεῖ μία εὐνομούμενη καὶ εὐημεροῦσα πολιτεία.

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πιστὸς χριστιανὸς εἶναι ἐκ πεποιθήσεως καὶ νομοταγὴς πολίτης. Ἄνθρωπος πού σέβεται καὶ τιμᾶ τὸν νόμο τῆς πολιτείας. Διότι ἔμαθε ἀπὸ τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ, πόσο χρήσιμος καὶ ἀπαραίτητος γιὰ τὴ ζωὴ του εἶναι ὁ νόμος καὶ ἡ πιστὴ τήρησή του. Ἐὰν μάλιστα θέλουμε νὰ ἔχουμε πιὸ σαφῆ καὶ ἀκριβῆ γνώση τοῦ θέματος, δηλαδὴ ὅτι ὀφείλουμε ὑπακοὴ στοὺς νόμους καὶ γενικὰ πειθαρχία καὶ ὡς χριστιανοὶ στὴν ἑκάστοτε πολιτικὴ ἐξουσία, ἂς διαβάσουμε προσεκτικὰ τὸ 13ο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἐκεῖ θὰ ἀντιληφθοῦμε καὶ τὴ σημασία τοῦ νόμου γιὰ τὴ ζωή μας, γιὰ τὴν ὁποία εἴπαμε σήμερα μερικὰ διαφωτιστικὰ λόγια καὶ γιὰ τὴν ἐξουσία τοῦ κράτους, πού βασίζεται στοὺς νόμους. Εἴθε νὰ εἴμαστε πάντοτε ὑπάκουοι καὶ στὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ νόμο τῶν ἀνθρώπων. Ἀμὴν

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!