Προετοιμασία για το πρωί πρίν την Θεία Κοινωνία - Δ' Μέρος


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
Συνέχεια άρθρου...
Συνεχίζοντας τήν μελέτη τῆς προσέλευσής μας στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί ἀφοῦ στό προηγούμενο τεῦχος ἀσχοληθήκαμε μέ τήν προετοιμασία πού πρέπει νά κάνουμε τήν τελευταία ἡμέρα πρό τῆς Θείας Κοινωνίας, στό παρόν θά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν συμπεριφορά μας ἀπό τό πρωινό ξύπνημα μέχρι καί τήν ἔξοδό μας ἀπό τό σπίτι μας.

Θεωροῦν πολλοί ὅτι ἡ προετοιμασία μας γιά τήν Θεία Κοινωνία, ἐξα­ντλεῖται στήν προπαρασκευή τῶν προηγούμενων ἡμερῶν. Ἴσως νά φαίνεται ὑπερβολικό, εἶναι ὅμως πολύ σημαντικό τό ὅτι πρέπει νά προσέξουμε καί ἐκεῖνο ἀκόμα τό τελευταῖο πρωινό πρό τῆς Θείας Κοινωνίας. Ὅπως ἰσχύει γιά ὅλα τά θέματα, πολύ περισσότερο ἰσχύει γιά τά πνευματικά, ὅτι τήν τελευταία στιγμή μπορεῖ νά ἀνατραποῦν ὅλα καί νά ἔρθουν τά πάνω κάτω. Τί λοιπόν πρέπει νά προσέξουμε τό πρωινό ἐκεῖνο κατά τό ὁποῖο θά κοινωνήσουμε;

Γενικά, ὁ ἀγώνας γιά ἐντονότερη φύλαξη τῶν αἰσθήσεών μας καί τοῦ νοός, δέν σταματάει τήν προηγούμενη ἡμέρα, ἀλλά συνεχίζεται μέχρι καί τήν στιγμή πού θά μεταλάβουμε. Φυλάγουμε λοιπόν τίς πέντε αἰσθήσεις μας καί τό μυαλό μας, καί δέν ἐπιτρέπουμε σέ καμιά ἁμαρτωλή σκέψη ἤ βιοτική μέριμνα νά σκοτίσει ἤ νά ἀποπροσανατολίσει τό μυαλό μας. Ἀντίθετα, φροντίζουμε οἱ σκέψεις, οἱ ἐνέργειες, τά συναισθήματά μας, ὅλα νά κινοῦνται γύρω ἀπό τό γεγονός τῆς κοινωνίας μας μέ τόν Θεό, πού θά ζήσουμε σέ λίγο. Γιά νά τό πετύχουμε αὐτό, τά παρακάτω πρακτικά θέματα θά μᾶς βοηθήσουν πολύ:

Θά προσπαθήσουμε νά σηκωθοῦμε τό πρωί νωρίς καί νά ἀφιερώσουμε τήν πρωτόνοιά μας στόν Θεό. Πρωτόνοια εἶναι ἡ πρώτη σκέψη μας μόλις ξυπνήσουμε. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τῆς δίνουν ἰδιαίτερη ἀξία γιά τό καθημερινό ξύπνημα καί τήν θεωροῦν καθοριστική γιά τήν πορεία μας στήν διάρκεια τῆς ἡμέρας. Πολύ περισσότερο, βέβαια, γιά τήν ἡμέρα πού θά κοινωνήσουμε. Ἡ πρώτη σκέψη μας, λοιπόν, πρέπει νά εἶναι μία δοξολογία στόν Θεό. Τό πρῶτο πού θά σκεφτοῦμε καί θά ποῦμε στόν Θεό μόλις ξυπνήσουμε εἶναι τό: «Δόξα σοι, Κύ­ριε, Δόξα σοι!».

Στήν συνέχεια, θά πᾶμε νά πλυθοῦμε. Ἐκεῖ θά πλύνουμε καί πάλι τό στόμα μας, ἄσχετα ἄν τό πλύναμε καί τό προηγούμενο βράδυ. Εἶναι πολύ σημαντικό τό στόμα μας νά εἶναι πε­ντακάθαρο τήν ὥρα πού θά κοινωνήσουμε, γιά πολλούς πνευματικούς καί πρακτικούς λόγους.

Ἀφοῦ τακτοποιηθοῦμε, θά κατευθυνθοῦμε στόν τόπο πού κάνουμε συνήθως τήν προσευχή μας. Ἐκεῖ, μέ πίστη καί εὐλάβεια, θά πάρουμε τό προσευχητάριό μας καί θά διαβάσουμε τήν διατεταγμένη πρωινή προοιμιακή προσευχή καθώς καί τό τμῆμα ἐκεῖνο τῆς ἀκολουθίας τῆς Θείας Μεταλήψεως πού εἶναι γιά τό πρωί (ἐκτός ἐάν τό ἔχουμε διαβάσει ἀποβραδίς). Ἀνάλογα μέ τό πόσο νωρίς σηκωθήκαμε ἀλλά καί τίς συμβουλές καί τήν καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ μας, μποροῦμε νά κάνουμε καί ἄλλες προσευχές, κομποσχοίνια καί μετάνοιες καθώς καί λίγη μελέτη.

Ὕστερα ἀπό τήν πνευματική αὐτή ἐνασχόληση, ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν ἔξοδο ἀπό τό σπίτι μας. Θά ντυθοῦμε ἤρεμα, μέ ροῦχα πού ἔχουμε ἑτοιμάσει ἀποβραδίς καί πού ἁρμόζουν στήν προσέλευσή μας στόν Ναό καί ἰδίως στήν συμμετοχή μας στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Δέν εἶναι ἡ ἐξωτερική μας ἐμφάνιση ἄσχετη μέ τόν μεγάλο σκοπό μας ἀλλά οὐσιαστική. Γιά τόν λόγο αὐτό, θά φορέσουμε τά καλά μας ροῦχα, τά ὁποῖα θά εἶναι καθαρά, σεμνά, ἁπλά καί ὄχι ἐξεζητημένα καί παράξενα.

Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά προσέξουν πολύ οἱ γυναῖκες, οἱ ὁποῖες, φροντίζοντας ὑπερβολικά γιά τό ντύσιμο καί τό χτένισμά τους, εἴτε χάνουν τόν χρόνο τους ἐκεῖ, μέ συνέπεια νά πᾶνε ἀργά στήν Ἐκκλησία, εἴτε ντύνονται πολύ ἐξεζητημένα, πράγμα τό ὁποῖο εἶναι ἀνάρμοστο γιά τόν ἐκκλησιασμό. Ἐπίσης, σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά βάφουν τά χείλη τους τήν ἡμέρα πού θά κοινωνήσουν. Εἶναι ἀσέβεια, ἀλλά προκαλεῖ καί πρακτικό πρόβλημα, ἀφοῦ τό χρῶμα ἀπό τά χείλη τους θά μεταφερθεῖ στήν λαβίδα (κουταλάκι) τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ἡ μητέρα θά φροντίσει νά ξυπνήσει στήν κατάλληλη ὥρα καί τά παιδιά της καί θά τά ἑτοιμάσει καί ἐκεῖνα. Ἀποβραδίς θά τά ἔχει προετοιμάσει γι’ αὐτό τό πρωινό ξύπνημα, ὥστε νά μήν ὑπάρχουν τό πρωί γκρίνιες καί στεναχώριες.

Ἐννοεῖται ὅτι τό πρωί πρίν κοινωνήσουμε, δέν τρῶμε καί δέν πίνουμε τίποτα. Οὔτε νερό. Αὐτό τό προσέχει ἰδιαίτερα ἡ μητέρα, ἡ ὁποία θά τό ἐπισημάνει στά παιδιά της, συμβουλεύοντάς τα νά κάνουν ὑπομονή. Ἐξαίρεση ὑπάρχει μόνο γιά τά βρέφη, τά ὁποῖα θά πιοῦν τό γάλα τους τό πρωί, ἤ καί γιά κάποιες κατηγορίες ἀσθενῶν, στίς ὁποῖες δίνει τήν ἄδεια ὁ πνευματικός. Σέ περίπτωση πού κάποιος θά κοινωνήσει σέ βραδινή ἀγρυπνία, τότε φροντίζει ὅλη τήν ἡμέρα νά νηστέψει ἀλάδωτα καί νά μήν φάει ἤ πιεῖ τίποτα τό τελευταῖο ἑξάωρο πρό τῆς Θείας Μεταλήψεως.

Ἐάν κατά λάθος πιοῦμε τό πρωί νερό, τότε, σύμφωνα μέ τό Πηδάλιο, μποροῦμε νά κοινωνήσουμε, διότι ἴσως νά πρόκειται γιά πειρασμό ἀπό τόν πονηρό, γιά νά στερηθοῦμε τῆς Θείας Μεταλήψεως. Θά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό τόν Θεό καί τήν ἄλλη φορά θά εἴμαστε πιό προσεκτικοί.

Εἶναι πολύ σημαντικό, κατά τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία, τήν ἡμέρα πού θά κοινωνήσουμε, νά προσφέρουμε δῶρα στόν Θεό (πρόσφορο, κρασί, λάδι κ.λπ.). Γιά νά λάβουμε ἀπό τόν Θεό τό ὕψιστο δῶρο τῆς Θείας Κοινωνίας, πρέπει νά Τοῦ ἀντιπροσφέρουμε κι ἐμεῖς κάποια δῶρα. Αὐτά θά τά προσφέρουμε μαζί μέ τά ὀνόματά μας, γιά νά τά μνημονεύσει ὁ ἱερέας στήν προσκομιδή. Ἄν δέν μποροῦμε ὅλα αὐτά, τουλάχιστον νά πᾶμε ἕνα πρόσφορο μαζί μέ τά ὀνόματά μας.

Ὅταν εἶναι ὅλα ἕτοιμα, κάνουμε τόν σταυρό μας καί βγαίνουμε ἀπό τό σπίτι μας μέ τήν χαρά τῆς προσμονῆς τῆς θείας μεταλήψεως, χωρίς νά σκεφτόμαστε τίποτε ἄλλο, καί πορευόμαστε πρός τόν Ναό.

Συνεχίζεται...

Πηγή: Ἀπό τό Μηνιαῖον Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν περιοδικόν «Ἁγία Λυδία», ἔτος 43ον, τεῦχος 511, Ὀκτώβριος 2015

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!