Νηστεία και χιλιαστές


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῆ καὶ νηστεία». (Ματθ. 17,21).
Ἀπὸ τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, τὸ ὁποῖο μᾶς περιέγραψε τὴ θεραπεία ἀπὸ τὸν Κύριό μας ἑνὸς νέου δαιμονιζομένου, σχολιάζομε εὐλαβικὰ τὴν ἑξῆς φράση τοῦ Χριστοῦ μας. «Tοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῆ καὶ νηστεία». Φράση ἀποκαλυπτικὴ γιὰ ὅσους ἀγωνίζονται ἀπελπισμένοι νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴ φοβερὴ μάστιγα τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Ἀλλὰ ἐπίσης καὶ φράση πού μᾶς φανερώνει τὴ μεγάλη δύναμη πού ἔχει τόσο ἡ προσευχή, ὅσο καὶ ἡ νηστεία στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀμέτρητων δυσκολιῶν καὶ ποικίλων προβλημάτων, πού συναντᾶμε καθημερινὰ μπροστά μας καὶ τὰ ὁποῖα τόσο δυσκολεύουν τὴ ζωή μας.


Προσευχὴ καὶ νηστεία! Δύο πανίσχυρα καὶ τόσο ἀποτελεσματικὰ ὅπλα γιὰ τὸν πιστὸ χριστιανό. Δυστυχῶς ἐνῶ γνωρίζουμε τὴν ἀπροσμέτρητη ἀξία τους δὲν τὰ χρησιμοποιοῦμε συχνά, γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουμε ἀποτυχίες καὶ μετροῦμε ἧττες στὸν πνευματικό μας ἀγώνα. Καὶ γιὰ μέν τὴν προσευχὴ λίγες ἀντιρρήσεις μπορεῖ νὰ ἀκουσθοῦν. Ἐνῶ γιὰ τὴ νηστεία ἀκούγονται οἱ περισσότερες. Καὶ μάλιστα ἐκ μέρους τῶν αἱρετικῶν. Γιὰ παράδειγμα οἱ χιλιαστές, ἂν καὶ ἰσχυρίζονται ὅτι μελετοῦν προσεκτικὰ καὶ ἀδιάκοπα τὶς ἅγιες Γραφές, ἐλάχιστη σημασία δίνουν στὸ λόγο αὐτὸ τοῦ Κυρίου μας, πού ἐξήγησε στοὺς μαθητές του, γιατί ἀπέτυχαν νὰ ἐκδιώξουν τὸ πονηρὸ πνεῦμα ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ νέου τοῦ δαιμονιζομένου. Οἱ αἱρετικοὶ αὐτοὶ διδάσκουν τὰ μέλη τους νὰ μὴ νηστεύουν. Γι’ αὐτὸ καὶ μιλοῦν εἰρωνικὰ στοὺς ἄλλους Ὀρθοδόξους χριστιανούς, ὅταν ἔλθει ὁ λόγος στὸ θέμα τῆς νηστείας. Ἡ θρησκευτικὴ θεωρία τῶν μαρτύρων τοῦ ἰεχωβᾶ περιέχει πολὺ ὑλισμό. Γι’ αὐτὸ καὶ στὴ χιλιετῆ βασιλεία, πού ὀνειρεύονται γιὰ τὸ μέλλον, αὐτοὶ οἱ «ἐκλεκτοί» τοῦ Θεοῦ των, οἱ ἀνήκοντες στοὺς 144.000, πού ἀναφέρει τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, θὰ ἀπολαμβάνουν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πληθωρικὰ ὅλα τὰ ἐγκόσμια ἀγαθὰ τρώγοντας καὶ πίνοντας.

Ἑπομένως ἡ νηστεία γι’ αὐτοὺς εἶναι ἀδιάφορο γιὰ τὴ θρησκευτικότητά των θέμα. Ἀλλὰ δὲν περιορίζονται μόνο στοὺς ἑαυτοὺς των. Προσπαθοῦν νὰ δηλητηριάσουν καὶ ἄλλους ἀδύναμους στὴν πίστη χριστιανοὺς ἢ ἀδιάφορους ἐπίσης χριστιανούς, παρασύροντάς τους νὰ περιφρονοῦν τὴ νηστεία καὶ νὰ καταλύουν ἄφοβα, ἀκόμη καὶ ἡμέρες γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους νηστείας αὐστηρῆς. Μὲ τὴν τακτική τους αὐτὴ εἶναι δυνατὸν νὰ φύγουν καὶ ἐξαφανισθοῦν τὰ δαιμόνια τῆς ἀπιστίας, πού τοὺς κατατρέχουν;

Μάλιστα γιὰ νὰ στηρίξουν αὐτὴ τὴ θρησκευτική τους ἄποψη γιὰ τὸ ζήτημα τῆς νηστείας καταφεύγουν στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ προσκομίζουν ἐπιχειρήματα, τάχα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅπου κατὰ τὴν γνώμη τους ἡ νηστεία εἶναι τελείως περιττή. Καταφεύγουν δολίως στὸν Προφήτη Ἠσαία, ὅπου ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ μέμφεται τοὺς Ἑβραίους, διότι ἡ νηστεία τους δὲν συμβάδιζε μὲ τὰ ἔργα τους. Νήστευαν ἀλλὰ συγχρόνως καταπατοῦσαν τὸν Νόμο τοῦ ἁγίου Θεοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἀγάπης. Ἀκούσετε τὸ σχετικὸ ὡραῖο Προφητικὸ χωρίο καὶ παρατηρεῖστε τὴ διαστροφὴ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς χιλιαστές, προκειμένου νὰ στηρίξουν «Γραφικὰ» τὸν ὑλιστικὸ τρόπο τῆς αἱρετικῆς ζωῆς καὶ πολιτείας των. «Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν εὑρίσκετε τὰ θελήματα ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ὑποχειρίους ὑμῶν ὑπονύσσετε. Εἰ εἰς κρίσεις καὶ μάχας νηστεύετε καὶ τύπτετε πυγμαῖς ταπεινόν, ἱνατὶ μοὶ νηστεύετε ὡς σήμερον… Οὐχὶ ταύτην τὴν νηστείαν ἐγὼ ἐξελεξάμην, λέγει Κύριος, ἀλλὰ λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων…». (Ἡσαΐου 58, 3-7).

Καὶ μόνο ἀπὸ τὸ ἁπλὸ ἄκουσμα τῆς Προφητείας αὐτῆς θὰ ἀντιληφθήκατε, τί ἤθελε νὰ πεῖ ὁ μεγαλοφωνότατος Ἠσαίας στὸ λαό του. Ὅτι τέτοια νηστεία τὴν ὥρα πού ἀδικεῖτε, τὴν ὥρα πού ἐξουθενώνετε μὲ τὶς βιαιότητές σας καὶ τὴν κακία σας καὶ τὴν πλεονεξία σας τὸν ἀδύνατο ἄνθρωπο, τέτοια νηστεία δὲν τὴν θέλει ὁ Θεός. Νηστεία ἀπὸ ἄνθρωπο πού ἀγνοεῖ καὶ περιφρονεῖ τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐλεημοσύνη εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπὸ τὸ Θεό. Καὶ ἀκριβῶς ὅπως ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀπορρίπτεται ἡ τυπικὴ νηστεία, ἔτσι ἀπορρίπτεται καὶ ἡ τυπικὴ προσευχὴ καὶ οἱ τυπικὲς θυσίες. Δὲν ἀπορρίπτεται ὅμως, ὅπως αὐθαίρετα καὶ κακόβουλα διδάσκουν οἱ χιλιαστές, ἡ νηστεία πού συνοδεύεται ἀπὸ τὴν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν καὶ τὴν ἄσκηση γενικότερά της ἀρετῆς.

Δυστυχῶς καὶ στὸ θέμα τῆς νηστείας οἱ αἱρετικοὶ ἐφαρμόζουν τὴν κακὴ ἀρχή: μαζὶ μὲ τὸ ἕνα ξηρὸ ἢ ἕνα ἄχρηστο δένδρο νὰ καῖνε ὁλόκληρο τὸ δάσος. Δὲν εἶναι δὲ ἕνα χωρίο μέσα στὶς σελίδες τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὸ χωρίο τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου πού ὁμιλεῖ γιὰ τὴν νηστεία, ἀλλὰ πάμπολλα χωρία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ὑποστηρίζουν τὸ θεσμὸ τῆς νηστείας. Καὶ ὄχι μόνο ἁπλὰ χωρία ἀλλὰ καὶ ἱερὰ πρόσωπα τῆς ἱερᾶς ἱστορίας, προφῆτες καὶ δίκαιοι, καὶ προπάντων τὸ πιὸ ἱερὸ καὶ σεβάσμιο Πρόσωπο, ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας, ἔδωσαν τὸ παράδειγμα τῆς νηστείας. Ὄχι μόνο δίδαξαν τοὺς λαοὺς νὰ νηστεύουν, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι νήστευσαν ἐπὶ ἡμέρες πρὶν ἀπὸ κάποιο μεγάλο ἔργο τῆς Θείας Προνοίας.

Ἂς παύσουν, λοιπόν, νὰ εἰρωνεύονται τοὺς Ὀρθοδόξους χριστιανούς, διότι κάποιες ἡμέρες τοῦ χρόνου ἀπέχουν ἀπὸ ὁρισμένα φαγητὰ στὸ τραπέζι τους καὶ ἂς μελετοῦν τὴν Ἁγία Γραφὴ μὲ ἀγαθὴ διάθεση, χωρίς δόλο καὶ ταπεινὸ πνεῦμα. Ἀλλιῶς τὰ δαιμόνια τῆς πλάνης, ὅπως μᾶς εἶπε σήμερα ὁ Κύριος, δὲν πρόκειται νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴ ψυχή τους. Ἀμὴν

+ Ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!