Πλεονεξία


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«Νεκρώσατε... καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστιν εἰδωλολατρία» (Κολασ.3,5)
Ἀπὸ ὅλες τὶς κακίες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, πού ἀναφέρει ὁ σημερινὸς Ἀπόστολος, προκρίνομε νὰ σχολιάσουμε ἐποικοδομητικὰ τὴν πλεονεξία, διότι αὐτὴ ἔχει περισσότερο κοινωνικὸ χρῶμα. Ὅλα τὰ ἀνθρώπινα πάθη ἐπηρεάζουν τὴν κοινωνικότητά μας, κατ’ ἐξοχὴν ὅμως τὴν ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὸ πάθος τῆς πλεονεξίας. Τὸ πόσο δὲ ξεχωρίζει ἀπὸ τὶς ἄλλες ἠθικὲς ἀδυναμίες μας τὸ ἐπεσήμανε τόσο ζωηρὰ ὁ Ἀπόστολος, ἀφοῦ τὴν χαρακτήρισε εἰδωλολατρία. Φοβερός, ἀπροσδόκητος χαρακτηρισμός, τὸν ὁποῖον δύσκολα ἀποδέχονται γιὰ τοὺς ἑαυτοὺς των ὅσοι κατέχονται ἀπὸ τὸ πάθος αὐτό. Μπορεῖ καὶ νὰ ἐμφανίζονται στὴν κοινωνία καθὼς πρέπει ἄνθρωποι, πού δὲν λησμονοῦν ἀκόμη καὶ τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα, μεταβαίνοντας τακτικὰ στὸ ναό..Καὶ ὅμως αὐτοὶ ἐφόσον εἶναι κυριευμένοι μὲ τὴ θέλησή τους ἀπὸ τὴν πλεονεξία εἶναι εἰδωλολάτρες!


Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ σοφὸς Ἀπόστολος, ὁ πτωχὸς καὶ ἀπόλυτα ἀνιδιοτελής, ὁ νεκρὸς γιὰ τὸν κόσμο καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου, προτρέπει τὸν πλεονέκτη νὰ νεκρώσει αὐτὸ τὸ πάθος του, ἐὰν φυσικὰ ἐπιθυμεῖ εἰλικρινὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνος πού πάσχει ὁ δυστυχὴς ἀπὸ τὴν ἀνίατη ἀρρώστια τῆς ἐποχῆς μας πρέπει νὰ κάψει ἐκεῖνο τὸ μέρος τοῦ σώματός του, τὸ ἄρρωστο, μὲ τὶς ἀκτινοβολίες, ἔτσι καὶ ὁ ἀθεράπευτα πλεονέκτης. Νὰ κάψει, νὰ νεκρώσει αὐτὴ τὴ θανάσιμη γιὰ τὴ ψυχὴ του ἀδυναμία.

«Νεκρώσατε, οὖν, τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς… τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστιν εἰδωλολατρία…». Πόσο φανερὴ εἶναι ἡ ἀποτρόπαιη μορφὴ αὐτῆς τῆς ἁμαρτίας, ἰδίως σὲ ἐποχὲς σὰν τὴν δική μας, μὲ τὶς οἰκονομικὲς δυσχέρειες! Ὁ ἕνας μὲ πολλὴ δυσκολία καὶ ἀγωνία καὶ πόνο νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐξασφαλίσει γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν οἰκογένεια του τὰ πρὸς τὸ ζῆν, νὰ ματώνει κυριολεκτικὰ παλεύοντας μέσα σὲ κλίμα οἰκονομικῆς ὕφεσης καὶ ἐκτεταμένης ἀνεργίας, καὶ ὁ ἄλλος νὰ σκοτώνεται πῶς θὰ κερδίσει περισσότερα, πῶς θὰ αὐξήσει τὴν περιουσία του ἐκμεταλλευόμενος τὶς καταστάσεις, τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες τῶν ἄλλων.

Εἰδωλολάτρη τόλμησε ὁ Ἀπόστολος καὶ χαρακτήρισε τὸν ἀχόρταγο καὶ πλεονέκτη ἄνθρωπο. Διότι ὁ τοιοῦτος ἔπαψε πρὸ πολλοῦ νὰ λατρεύει τὸν Θεὸν τὸν ἀληθινόν. Θεὸς του ἔγινε ὁ πλοῦτος, τὰ χρήματα, τὰ ἄφθονα ὑλικὰ ἀγαθά. Δηλαδή, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Κύριός μας, θεὸς του εἶναι ὁ μαμμωνάς! Στὸ βωμὸ τοῦ μαμμωνὰ σπένδει καθημερινὰ καὶ θυσιάζει τὸν ἱδρώτα καὶ τοὺς κόπους του γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ πλούτου του. Αὐτὸν μὲ ὅλη τὴν καρδιὰ του προσκυνᾶ καὶ λατρεύει. Αὐτὸν ἀγαπᾶ καὶ κανέναν ἄλλον.

Οἱ ἅγιοι δὲ Πατέρες μας, πού μίσησαν τὰ πλούτη καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ἔζησαν σὰν πτωχοὶ ἄνθρωποι, ἂν καὶ κατάγονταν ἀπὸ εὔπορες οἰκογένειες, προχώρησαν ἀκόμη περισσότερο σὲ βαρύτερους χαρακτηρισμοὺς τοῦ πλεονέκτη, ὅταν τὸ κήρυγμα τους ἀσχολεῖτο μὲ τὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς των. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὀνόμαζε θηρία ἄγρια τούς πλεονέκτες. «Τὸ ἁρπάζειν καὶ πλεονεκτεῖν, οὐ τῆς ἀνθρώπων ἡμερότητος,ἀλλὰ τῆς τῶν θηρίων ὠμότητος.μᾶλλον δὲ καὶ ἐκείνων χείρους οἱ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιτιθέμενοι».

Γιατί, λοιπόν, τόσο πολὺ κτυποῦν τὴν πλεονεξία οἱ ἅγιοί μας, οἱ φωτισμένοι ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Καὶ τοὺς πλεονέκτες τοὺς ντύνουν μὲ τέτοια μαῦρα χρώματα καὶ τοὺς ὀνομά ζουν εἴτε εἰδωλολάτρες, εἴτε θηρία ἄγρια, εἴτε δαίμονες; Διότι ἡ πλεονεξία εἶναι τορπίλη στὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία κτίσθηκε ἐπάνω στὴν Ἀγάπη καὶ τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης τὸ κυριότερο γνώρισμα, τὸ ὁποῖο ἀπαίτησε ὁ Ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀπὸ τοὺς μαθητές Του καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του εἶναι ἡ ἀρετὴ τῆς ἀγάπης, τῆς φιλαλληλίας, τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς. Ὅλα αὐτά, πού συνιστοῦν τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν δόξα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη τῶν χριστιανῶν μεταξύ τους, τὰ ἀναιρεῖ, τὰ ἐξαφανίζει ἡ πλεονεξία. Ἡ πλεονεξία καθὼς εἶναι μία τρελή, μανιώδης προσκόλληση στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ μόνο, ἀποξενώνει, ἀπομονώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀπὸ τὸν πλησίον. Ὅλα τὰ ἰδεώδη, τὰ ὡραῖα πού διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο, ὅλα σβήνουν, ἐξαφανίζονται καὶ στὴ θέση τους ὑψώνεται ἕνα ἰδεῶδες: ἡ ἀρρωστημένη ἀγάπη τοῦ ἐγώ. Ὁ πλεονέκτης εἶναι εἰδωλολάτρης, εἶναι θηρίο, εἶναι στήν πραγματικότητα ὁ πιὸ δυστυχὴς ἄνθρωπος. Ἐργάζεται, θυσιάζεται, καλύτερα θυσιάζει πολλὰ πιστεύοντας ὅτι τὰ θυσιάζει γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ στὴν πραγματικότητα τὰ θυσιάζει, μπορεῖ καὶ ὅλη τὴ ζωή του γιὰ τοὺς ἄλλους. Χωρὶς μάλιστα νὰ τὸ ξέρει. Διότι ὁ μὲν κόπος εἶναι δικός του, τὰ δὲ ἀγαθὰ του τὰ χαίρονται ἄλλοι, καθὼς ἄνετα τούς τὰ προσφέρει ὁ θάνατος. Μία ζωὴ μαζεύει πλούτη γιὰ νὰ τὰ βροῦν καὶ τὰ ἀπολαύσουν ἄλλοι. Χωρὶς μάλιστα κανένα κέρδος, ἀφοῦ οὔτε Θεὸν ἐπίστευε, οὔτε ἀνθρώπους ἀγαποῦσε. Μόνο ὅσοι πιστεύουν καὶ δείχνουν ἐμπράκτως τὴν ἀγάπη τους στὸν πλησίον τους δικαιοῦνται ἀμοιβὴ ἀπὸ τὸν Θεό, ὅταν ὁ θάνατος τοὺς ἀναπαύσει ἀπὸ τοὺς κόπους των. Μὲ ἕνα λόγο ὁ πλεονέκτης καὶ τὴν παροῦσα ζωὴ χάνει καὶ τὴν ἄλλη. Τὴν παροῦσα διότι στερήθηκε κάθε ἄνεση.Τὴν ἄλλη ὡς εἰδωλολάτρης. Γι’ αὐτὸ ἂς μὴν ἀδιαφορήσουμε στὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας: «Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας» (Λουκᾶ 12,15). Ἀμὴν


†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!