ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΙ


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«…καί ἰδών αὐτόν ἀντιπαρῆλθεν». (Λουκᾶ 10, 31).
Ἀπό τή γνωστή μας Εὐαγγελική παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, ἀγαπητοί ἀδελφοί, πού ἀκούσαμε σήμερα, θά σχολιάσουμε γιά πνευματική μας οἰκοδομή καί ὠφέλεια τή συμπεριφορά τοῦ ἱερέως καί τοῦ λευίτου ἀπέναντι στόν πληγωμένο ὁδοιπόρο. Ἐλπίζουμε ἡ ἀναφορά μας αὐτή νά συνεισφέρει κάτι τό ἐλάχιστο στόν ἀγώνα μας γιά τήν πνευματική μόρφωση τῆς νέας γενιᾶς. Ὅλοι μας καταδικάζουμε τή συμπεριφορά τῶν δύο ἱερωμένων νά προσπεράσουν τόν βαριά πληγωμένο ἀπό τούς ἀδίστακτους ἐκείνους ληστές προκειμένου νά μή πάθουν τά ἴδια. Καταδικάζουμε ἔτσι τήν φιλαυτία καί τήν συμφεροντολογική, φιλοτομαρική στάση των, ἐνῶ ἀπεναντίας ἐπαινοῦμε καί ἐπικροτοῦμε τήν φιλάδελφη στάση τοῦ Σαμαρείτου.

Αὐτήν ἀκριβῶς τή συμπεριφορά τοῦ ἱερέως καί τοῦ λευίτου πρέπει νά κατακρίνουμε καί μπροστά στά παιδιά μας διδάσκοντάς τα νά μήν τήν ἀσπασθοῦν καί νά μή τήν παραδεχθοῦν ποτέ στή ζωή τους. Ἐννοεῖται ὅτι πρῶτοι ἐμεῖς γονεῖς καί διδάσκαλοι δέν θά τήν δεχθοῦμε. Πῶς εἶναι ἐξάλλου δυνατόν ἐμεῖς στήν καθημερινή μας ζωή νά ζοῦμε καί νά πολιτευόμαστε ὡς ἄνθρωποι τοῦ συμφέροντος καί νά μπορέσουμε κατόπιν νά διδάξουμε τήν ἀλληλεγγύη καί τήν προσφορά στά παιδιά μας.

Δυστυχῶς τό μάθημα αὐτό δύσκολα διδάσκεται στήν ἐποχή μας, ἀφοῦ παντοῦ κυριαρχεῖ τό συμφέρον. «Τό ἐμόν καί τό σόν, τό ψυχρόν τοῦτο ρῆμα», ὅπως ὀρθά παρατηροῦσε ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ἤ γιά νά θυμηθοῦμε τήν ἐπίσης ἀπαισιόδοξη γνωμάτευση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι «πάντες τά ἑαυτῶν ζητοῦσιν…». (Φιλιππησίους 2, 21). Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ ζητοῦσε στό κήρυγμά του τά ἐντελῶς ἀντίθετα: «Μηδείς, ἔγραφε στούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου, τό ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος». (Α΄Κορ. 10, 24).

Καί ἀπό ὅσα μᾶς λέγει ὁ μέγας Ἀπόστολος ἐπιβεβαιώνουμε τό συμπέρασμά μας, ὅτι τό νά παραμερίσουμε τό συμφέρον μας γιά τό συμφέρον τοῦ ἄλλου δέν εἶναι πάντοτε εὔκολο ἠθικό κατόρθωμα. Δέν εἶναι ὅμως καί ἀκατόρθωτο. Δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού δέν ἀκολούθησαν τό παράδειγμα τῶν δύο ἱερωμένων τῆς σημερινῆς Παραβολῆς τοῦ Εὐαγγελίου μας, δηλαδή τοῦ ἱερέως καί τοῦ λευίτου, οἱ ὁποῖοι ἔκλεισαν τά αὐτιά τους στίς σπαρακτικές φωνές τοῦ ἡμιθανοῦς πληγωμένου ὁδοιπόρου πρός τήν Ἱεριχώ καί τόν προσπέρασαν γρήγορα, ἔστω και ἄν θά ἀπέθνησκε σέ λίγο μέσα στό δρόμο. Ὑπάρχουν καί ψυχές εὐλογημένες, γνήσιοι μαθητές τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, οἱ ὁποῖοι θυσιάζουν τό συμφέρον τους χάριν τοῦ συμφέροντος τοῦ πλησίον των.

Ἀκριβῶς αὐτήν τήν ὡραία, τήν οὐράνια καί ἀγγελική εἰκόνα τοῦ Σαμαρείτου τῆς παραβολῆς μας πρέπει συχνά - πυκνά νά προβάλλουμε στά παιδιά καί τούς μαθητές μας. Νά μάθουν ἀπό τώρα, πόσο ἐξυψώνει τόν ἄνθρωπο, τί μεγαλεῖο καί ἀξία τοῦ προσδίδει ἡ συμπεριφορά αὐτή, νά προσφέρει περισσότερο παρά νά παίρνει ἀπό τούς ἄλλους. Πόσο μακάριο, ἀληθινά εὐτυχισμένο ὄν καθιστά ἡ θυσιαστική ἀγάπη καί προσφορά σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας: «Μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἤ λαμβάνειν». (Πράξ. 20, 35).

Θά εἶναι μεγάλη ἡ ἐπιτυχία μας, ἐάν καταφέρουμε νά ἐμπνεύσουμε στούς νέους μας αὐτό τό φρόνημα: νά θέτουν τό συμφέρον τοῦ ἄλλου ἐπάνω ἀπό τό δικό τους, προσωπικό συμφέρον. Νά σπεύδουν μόνοι τους, μέ χαρά καί ἱερό ἐνθουσιασμό, νά προσφέρουν τή βοήθειά τους στόν πλησίον τους, χωρίς νά περιμένουν κάποιο ὑλικό συμφέρον. Νά βλέπουν μέ οἶκτο τόν διπλανό τους, ὁ ὁποῖος «σκοτώνεται» στήν κυριολεξία γιά τό «συμφέρον» του σάν ἀνθρωπάκι, μικροπρεπῆ «τῆς δεκάρας» ἄνθρωπο. Μποροῦμε ἰδίως ὄχι τόσο μέ λόγια πειστικά καί πολλά ἀλλά προπάντων μέ ἔργα, νά πείσουμε τά παιδιά καί τούς νέους μας ὅτι τό συμφέρον τους τό πραγματικό βρίσκεται στό συμφέρον τῶν ἄλλων καί ὅτι αὐτή ἡ στάση ζωῆς ἁρμόζει προπάντων στόν χριστιανό. Εἶναι ἀνάγκη τέτοια αἰσθήματα νά καλλιεργήσουμε στή ψυχή τῶν νέων μας ἰδίως σήμερα πού ἡ ἐπάρατη φιλαυτία καί ὁ ἐγωισμός τόσα κακά καί δοκιμασίες ἐπισώρευσε στήν πατρίδα μας. Σήμερα πού κάποιοι θέτουν τό ἐρώτημα, ἐάν θά βρεθοῦν νέοι ἄνθρωποι, δυστυχῶς μεγαλωμένοι μέσα σέ τέτοια κοινωνική ἀτμόσφαιρα τοῦ στυγνοῦ συμφέροντος, νά προασπίσουν ἀκόμη καί τήν πατρίδα τους, ἐάν ποτέ βρεθεῖ σέ μεγάλο καί κρίσιμο κίνδυνο..Οἱ συμφεροντολόγοι δυστυχῶς δέν ξέρουν οὔτε καί ἀπό πατριωτισμό. Εὐχαρίστως τόν θυσιάζουν στόν ἄσβεστο βωμό τοῦ προσωπικοῦ των συμφέροντος. 

Ἀνάγκη, λοιπόν, ἡ σημερινή Παραβολή τοῦ Εὐαγγελίου μας, ἡ Παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, νά γίνει λάβαρο στά χέρια τῶν παιδαγωγῶν οἱ ὁποῖοι νά ἀναλύουν ἐπισταμένως τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ Ὁποῖος ὑπῆρξε τό πιό φωτεινό παράδειγμα αὐτοθυσίας καί ἀλτρουισμοῦ. «Μείζονα ταύτης ἀγάπην, εἶχε διακηρύξει, οὐδείς ἔχει, ἵνα τις τήν ψυχήν αὐτοῦ θῆ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ». (Ἰωάν. 15, 13).

Μακάρι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό μήνυμα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου στή ψυχή ὅλων νά βρεῖ τήν δέουσα ἀπήχηση καί προπάντων στίς εὐαίσθητες ψυχές τῶν νέων μας. Πάντοτε ἡ κοινωνία μας θά ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν εὐλογημένη παρουσία καλῶν Σαμαρειτῶν. Αὐτοί θά σκύψουν ἐπάνω ἀπό τούς πληγωμένους συνανθρώπους των τούς κτυπημένους ἀπό τήν ἀρρώστια, ἀπό τό γῆρας, ἀπό τήν οἰκονομική ἀνέχεια καί δυσπραγία. Προχθές ἀκόμη δημοσιεύθηκε στόν καθημερινό τύπο τῆς πατρίδος μας ἡ θλιβερή διαπίστωση, πόσο δυσχεραίνεται ἡ εὔρυθμη λειτουργία τῶν οἴκων εὐγηρίας ἀπό κατάλληλο προσωπικό λόγω τῆς ἀπροθυμίας τῶν νέων νά ἐργασθοῦν σ αὐτά τά εὐαγῆ Ἱδρύματα. «Οἱ νέοι, ἔγραψαν, θέλουν νέους νά ὑπηρετοῦν καί ὄχι γέρους». 

Ἄς καταπολεμήσουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις αὐτό τό φοβερό καί ἐπικίνδυνο καρκίνωμα στό σῶμα τῆς κοινωνίας μας, πού λέγεται φιλαυτία καί συμφέρον. Ἀμήν

+ Ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!