ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«καί ἰδόντες αὐτόν παρεκάλεσαν ὅπως μετάβη ἀπό τῶν ὁρίων αὐτῶν». (Ματθ. 8, 34).
Αὐτά τά παράξενα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς πληροφόρησε ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής σήμερα. Καί τά χαρακτηρίζουμε παράξενα, διότι ὁ λαός τῆς περιοχῆς τῶν Γεργεσηνῶν πῆρε τήν ἀπόφαση νά θεωρήσει τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό μή ἐπιθυμητό πρόσωπο. Γι’ αὐτό ὅταν τόν εἶδαν μετά τό θαῦμα τῆς θεραπείας τῶν δύο δαιμονιζομένων τόν παρεκάλεσαν νά σηκωθεῖ καί νά φύγει ἀπό τήν περιοχή των. Εἶχε ξαναφέρει κοντά τους ἀπό τά ὅρη καί τά βουνά δύο δικούς των ἀνθρώπους θεότρελους, ἐπικίνδυνους γιά τή δημόσια ἀσφάλεια, καί αὐτοί ἀντί γιά εὐχαριστῶ τόν διώχνουν ὡς πρόσωπο ἀνεπιθύμητο.

Νά γιατί χαρακτηρίσαμε τή συμπεριφορά αὐτή τῶν κατοίκων τῶν Γεργεσηνῶν ὡς παράξενη, ἀκατανόητη, ἀνεξήγητη. Καί ὅμως ἄν προσέξουμε στό Εὐαγγέλιό μας σήμερα, θά δοῦμε πῶς ἡ ἐξήγηση τῆς συμπεριφορᾶς των εἶναι δυνατή. Ὅπως βλέπουμε στήν εὐαγγελική μας διήγηση, ὅταν θεραπεύθηκαν οἱ δύο ἄνδρες τά πονηρά πνεύματα πού κατοικοῦσαν μέσα τους καί τούς βασάνιζαν ἀλύπητα παρεκάλεσαν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί μπῆκαν σέ ἕνα κοπάδι χοίρους, πού ἔβοσκε ἐκεῖ κοντά στή λίμνη. Τότε τά ζῶα σάν τρελά ἄρχισαν νά τρέχουν καί σέ λίγο οἱ δυστυχεῖς ἰδιοκτῆτες των τά εἶδαν νά πέφτουν μέσα στή λίμνη καί νά πνίγονται. Αὐτό οἱ χοιροβοσκοί οὐδέποτε τό συγχώρησαν: νά χάσουν ἔτσι ξαφνικά τήν περιουσία των, ἔστω καί ἄν ἡ περιουσία τους αὐτή ἦταν παράνομη, ἀφοῦ ὁ Νόμος δέν ἐπέτρεπε στούς Ἑβραίους νά φᾶνε κρέας χοιρινό.

Ἰδού, λοιπόν, ἡ λύση τῆς ἀπορίας γιά τήν παράξενη συμπεριφορά τους. Διώχνουν τό Χριστό καί τούς μαθητές Του ἀπό τόν τόπο τους, διότι ἐθίγησαν τόσο βάναυσα τά οἰκονομικά τους συμφέροντα. Μέ τήν ἁπλή λογική τους θά σκέφθηκαν, ὅτι καί γιά ἄλλες παρανομίες των δέν ἀποκλείεται νά ὑποστοῦν χειρότερες τιμωρίες. Σήμερα ἔχασαν τούς χοίρους των, αὔριο δέν ἀποκλείεται νά χάσουν ἄλλα ἀγαθά τους καλύτερα. Τώρα ἐάν ἀπάλλαξε ὁ Κύριος τήν κοινωνία τους ἀπό δύο τρελούς καί τούς ἔκαμε πάλι γνωστικούς, αὐτό δέν τούς ἐνδιέφερε. Ἐκεῖνο πού τούς ἐνδιέφερε ἦταν νά μή πάθουν ἄλλη, χειρότερη ζημιά. Οἰκονομικῆς φύσεως ἐννοεῖται.

Αὐτοί ᾖσαν οἱ Γεργεσηνοί τοῦ Εὐαγγελίου μας. Ἄνθρωποι πού πάνω ἀπό ὅλα ἔβαζαν τό συμφέρον τους τό οἰκονομικό, τό κέρδος. Ἡ συμπεριφορά τους κατακρίνεται ἀπό ἐμᾶς σήμερα ὡς ἀπαράδεκτη, νά διώξουν τό Χριστό, νά φανοῦν τραγικά ἀγνώμονες, ἀχάριστοι, ἀλλά καί μικρόμυαλοι, ἀφοῦ στέρησαν τόν ἑαυτό τους ἀπό ἄλλα τρισμέγιστα ἀγαθά: Νά ἀκούσουν καί νά φωτισθοῦν ἀπό τό Κήρυγμά Του. Νά δοῦν καί ἄλλους συγχωριανούς των πού ὑπέφεραν ἀπό διάφορες ἀσθένειες νά θεραπεύονται θαυματουργικά. Ὅλα αὐτά τά ἔχασαν, διότι σκέφθηκαν μόνο τό στενό οἰκονομικό τους συμφέρον. Πτωχοί, δυστυχεῖς Γεργεσηνοί! Καί ὅσοι ἀνά τούς αἰῶνες, πού κύλησαν ἀπό τά γεγονότα αὐτά τοῦ Εὐαγγελίου μας μέχρι σήμερα, ἔθεσαν τό οἰκονομικό συμφέρον τους ἐπάνω ἀπό τήν πίστη καί τήν ἠθική.

Καί γιά νά κάνουμε πιό κατανοητά ὅλα αὐτά, ἄς θυμηθοῦμε πόσοι καί σήμερα μοιάζουν μέ τούς παλαιούς Γεργεσηνούς, ὅταν στίς ἐμπορικές των συναλλαγές τρόπον τινά διώχνουν ἀπό κοντά τους τό Χριστό γιά νά μή βλέπει τίς ἀδικίες καί τίς παρανομίες πού διαπράττουν. Καί ὅταν τούς παρατηρήσεις, ὅτι αὐτό πού πράττουν εἶναι κάτι τό παράνομο, ἔξω ἀπό τήν ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου, πόσες δικαιολογίες δέν θά προβάλλουν γιά νά συνεχίσουν τήν ἄπρεπη αὐτή συμπεριφορά τους. «Ἔχουν οἰκογένεια, θά ἰσχυρισθοῦν, ἔχουν παιδιά, αὐτά κάνουν ὅλοι, θά πέσω ἔξω» καί πολλά ἄλλα παρόμοια γιά νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα. Καί στήν οὐσία τί κάνουν; Ὅ,τι ἔκαμαν οἱ κάτοικοι τῶν Γεργεσηνῶν, οἱ συγχωριανοί τῶν δύο πρώην δαιμονιζομένων:μέ τρόπο νά ἀπομακρύνουν τό Χριστό ἀπό κοντά τους. Καί ὅμως Ἐκεῖνος ζήτησε διά μέσου του ἁγίου Ἀποστόλου Του «εἴτε οὔν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τί ποιεῖτε πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε». (Α΄ Κορ. 10, 34).

Θέλετε ἕνα ἄλλο παράδειγμα ἀπό τή σημερινή κοινωνία μας, πῶς ἄν καί «εὐσεβεῖς» κατά τό φαινόμενο προβαίνουμε στή βάναυση αὐτή πράξη καί τήν ἀνίερη καί πρωτάκουστη νά διώχνουμε τό Χριστό γιά τό συμφέρον μας τάχα; Δυστυχῶς σήμερα τό κλῖμα τῆς ἐθνικῆς μας Παιδείας δέν εἶναι εὐνοϊκό γιά τήν Ἐκκλησία μας. Πόσοι ἀπό τούς ἐργάτες τῆς Παιδείας μας μέσα στήν τάξη τολμοῦν νά στηλιτεύσουν κακίες καί πληγές τῆς κοινωνίας μας, πού θά ἐπηρεάσουν τή ζωή τῶν παιδιῶν; Ὁ φόβος μή τυχόν ἡ παρέμβασή των ἔχει συνέπειες στή σταδιοδρομία τους ἀναγκάζει μερικούς νά σιωποῦν, ἐνῶ δίπλα τους ὑβρίζεται καί κατεξευτελίζεται ὁ Νόμος τοῦ Χριστοῦ. Φοβερός ξεπεσμός τοῦ χριστιανοῦ. Νά μή λέγει κάποιο λόγο ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ Ἐκεῖνος σιωπῶν περιμένει νά τόν ἀκούσει.

Ἀλλά καί πόσες ἄλλες φορές ὁ Χριστός διώχνεται προκειμένου νά σώσουμε τάχα τό συμφέρον μας. Καί τοῦτο ὄχι μόνο ἀνάμεσα σέ ἁπλούς ἀνθρώπους, ἀλλά τό χειρότερο, καί ἀνάμεσα σέ ἔθνη καί λαούς, ὅταν στραγγαλίζονται τό δίκαιο καί τό πρέπον, διότι τοῦτο τό ἀπαιτεῖ τό οἰκονομικό συμφέρον. Πῶς θά πουληθοῦν οἱ στρατιωτικοί ἐξοπλισμοί, σκέπτονται οἱ μεγάλοι Γεργεσηνοί τῶν ἡμερῶν μας, ἐάν δέν γίνουν πόλεμοι, ἐάν δέν θισιασθοῦν μερικές χιλιάδες ἀθῶοι στόν ἄσβεστο βωμό τοῦ οἰκονομικοῦ συμφέροντος..καί μήν πεῖ κάποιος, ὅλα αὐτά γίνονται σέ ἀνθρώπους καί ὄχι στό Χριστό. Λάθος! Ἄς θυμηθοῦμε πώς ὁ Κύριός μας ξεκαθάρισε τή θέση Του στό θέμα αὐτό. «ἀμήν λέγω ὑμῖν ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλάχιστων ἐμοί ἐποιήσατε». (Ματθ, 25, 40).

Ἄς παρακαλέσουμε τόν Κύριό μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, νά μήν εὑρεθοῦμε ποτέ στή δυσάρεστη θέση νά Τόν διώξουμε ἀπό κοντά μας γιά ἕνα ἀσήμαντο, τιποτένιο οἰκονομικό μας συμφέρον. Ἀμήν

+ Ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!