ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«καί εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τούς μαθητάς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τό πλοῖον καί προάγειν αὐτόν εἰς τό πέραν ἕως οὐ ἀπόλυση τούς ὄχλους» (Ματθ.14,22)
Σέ μία ἐνέργεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ θά σταθοῦμε προσεκτικά, ἀγαπητοί ἀδελφοί, γιά νά τήν σχολιάσουμε ἐποικοδομητικά. Στό ὅτι, ὅπως μᾶς εἶπε σήμερα ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ἀνάγκασε ὁ Κύριος τούς μαθητές Του νά ἐπιβιβασθοῦν τρόπον τινά ἐσπευσμένα στό πλοιάριό τους καί νά περάσουν στήν ἀπέναντι ἀκτή, στήν πόλι Καπερναούμ. Ἴσως ἐρωτήσετε, γιατί οἱ μαθητές ἔπρεπε νά ἀναχωρήσουν ἀμέσως ἀπό τήν ἔρημη ἐκείνη ἀκτή, ὅπου πρίν λίγο εἶχε θρέψει θαυματουργικά χιλιάδες λαοῦ μέ πέντε μόνο ψωμιά καί δύο ψάρια. Κάτι εἶχε συμβεῖ μετά τό θαυμαστό ἐκεῖνο γεγονός, γιά τό ὁποῖο μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἄλλος Εὐαγγελιστής, ὁ Ἰωάννης. «οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὅ ἐποίησε σημεῖον ὁ Ἰησοῦς ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τόν κόσμον. Ἰησοῦς οὖν γνούς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καί ἁρπάζειν αὐτόν ἵνα ποιήσωσιν αὐτόν βασιλέα, ἀνεχώρησε πάλιν εἰς τό ὄρος αὐτός μόνος» (Ἰωάν. 6, 14-15).

Ἰδού τί εἶχε συμβεῖ τότε: Ὅταν ὁ λαός συνειδητοποίησε τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ψαριῶν, αὐθόρμητα ἐννόησε καί ποιός εἶναι ὁ Διδάσκαλός των, καί ὅτι ἐδῶ συμβαίνει κάτι μεγάλο καί πρωτοφανές, ὅτι Αὐτός εἶναι πού προφήτευσε ὁ μέγας Μωυσῆς, καί ὅτι εὐκαιρία εἶναι νά τόν ἀνακηρύξουμε βασιλιά μας. Ποιός ἄλλος μπορεῖ νά εἶναι καταλληλότερος γιά τό ἀξίωμα αὐτό ἀπό Ἐκεῖνον, πού μᾶς τρέφει σῶμα καί ψυχή, πού διαθέτει τέτοιες ὑπερφυσικές δυνάμεις καί τόσο χρήσιμες..Καί ἐπειδή δέν ἀπεκλείετο καί αὐτοί οἱ μαθητές Του νά παρασύρονταν ἀπό τόν ἐνθουσιασμό τοῦ ἄπειρου ἐκείνου πλήθους στήν ἔρημο, γι’ αὐτό καί τούς ἀναγκάζει νά φύγουν, ἐνῶ ὁ Ἴδιος ἀνέβηκε στό λόφο γιά νά προσευχηθεῖ…

Δυστυχῶς τέτοιες λανθασμένες ἀντιλήψεις γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του ἔχουν καί μερικοί στίς ἡμέρες μας. Οἱ σύγχρονοί Του μέσα στήν ἔρημο τόν ἤθελαν βασιλιά, διότι τόσο εὔκολα θά τούς εἶχε λύσει τό πρόβλημα τῆς ἐπιβίωσης. Οἱ σύγχρονοί μας, διότι Τόν θεωροῦν καί τήν Ἐκκλησία Του κάτι παράλληλο μέ τό κράτος, ὡς ἐξουσία καί δύναμη καί ἐπιβολή. Οἱ πρῶτοι ἦσαν ἐνθουσιασμένοι ὑπερβολικά μαζί Του καί τόν ἤθελαν ἐπί κεφαλῆς των ὡς βασιλέα καί ἀρχηγό, οἱ δεύτεροι διότι Τόν φοβοῦνται ὡς σφετεριστή τῆς δικῆς των ἐξουσίας καί δύναμης καί γι’ αὐτό κάθε τόσο ἐκφράζουν τήν ἄποψή τους νά χωρίσει τάχα ἡ Ἐκκλησία ἀπό τό κράτος. Ἐνῶ τούς πρώτους μέσα στήν ἔρημο τούς χαροποιοῦσε ἡ ἰδέα, ὅτι θά ἔχουν ἕναν τέτοιο γενναιόδωρο βασιλέα, τούς δευτέρους τούς τρομάζει ἡ ἰδέα ὅτι ὡς κράτος θά ἔχουν ἕνα τέτοιο ἀντίπαλο κράτος, τήν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό καί γαυριοῦν καί ὠρύονται ἐδῶ καί τώρα χωρισμός Ἐκκλησίας καί πολιτείας.

Ἀλλά ἐπειδή πρόκειται γιά ἕνα τελείως σύγχρονο θέμα, πού ἐνδιαφέρει καί τούς πιστούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀκοῦστε προσεκτικά καί περιληπτικά τί περιλαμβάνει ὁ χωρισμός Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Σίγουρα θά ἀντιληφθεῖτε, ὅτι κάτι τέτοιο τό εἰσηγοῦνται ἄνθρωποι, πού ἀπεχθάνονται οἱ δυστυχεῖς καί Χριστό καί Ἐκκλησία καί πού εἶναι ὄχι μόνο ἀντίχριστοι, ἀλλά καί πράγματι ἀνθέλληνες. Καί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδος ἐχθροί. Ὁρίστε πῶς ἔχει τό φλέγον τῶν ἡμερῶν μας θέμα:

Ὁ πλήρης καί ὁριστικός χωρισμός τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό κράτος ἔχει πολλές παραμέτρους, μερικές ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι ἡ κατάργηση προσευχῆς καί ἐκκλησιασμοῦ στά σχολεῖα, ἡ ἀντικατάσταση τῆς ὀρθόδοξης κατήχησης (Θρησκευτικά) ἀπό ἕνα μάθημα θρησκειολογίας, ἡ ἀπομάκρυνση θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπό δημόσια κτίρια καί ὑπηρεσίες (σχολεῖα, δικαστήρια). Ἐπίσης θά πρέπει νά καταργηθεῖ ὁ ἁγιασμός στό Βουλευτήριο καί νά ἀλλάξει ὁ τρόπος ὁρκωμοσίας τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τῆς κυβέρνησης καί τῶν λοιπῶν ἀρχῶν. Τό Ἑλληνικό Δημόσιο θά πρέπει νά σταματήσει νά μισθοδοτεῖ καί νά ἀσφαλίζει τούς κληρικούς. Ἐπίσης, δεδομένου ὅτι ἡ Ἐκκλησία (καί οἱ Μητροπόλεις καί οἱ Ἱερές Μονές) εἶναι μή κυβερνητικοί ὀργανισμοί (ὅπως ἔχει κρίνει καί τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου) θά πρέπει νά χάσουν τόν χαρακτήρα τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Ἔτσι οὔτε θά διορίζονται μέ Προεδρικά Διατάγματα οἱ ἐπίσκοποι, οὔτε θά ὑπάρχει ὑποχρέωση χρήσης τοῦ ΑΣΕΠ γιά τούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους, οὔτε βέβαια θά ἔχει ἡ Ἐκκλησία ἀτέλειες ἤ δικονομικά προνόμια. Περαιτέρω, θά πρέπει νά καταργηθεῖ ἡ νομοθεσία περί Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας, νά καταργηθοῦν ἤ τροποποιηθοῦν τά ἄρθρα τοῦ Συντάγματος περί ἀναπαλλοτρίωτου τῆς περιουσίας τῶν Πατριαρχείων καί περί τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους (τό ὁποῖο θά πρέπει νά γίνει περιφέρεια τῆς χώρας καί θά πρέπει νά καταργηθεῖ τό λεγόμενο «ἄβατο»). Ἀκόμη, θά πρέπει νά καταργηθοῦν ὅλες οἱ διοικητικές ἁρμοδιότητες τῆς ἐκκλησίας (πλήν τῆς ὀνοματοδοσίας μέ τό βάπτισμα καί τῆς τέλεσης θρησκευτικοῦ γάμου). Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία θά γίνει νομικό πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου καί θά χρηματοδοτεῖται ἀποκλειστικά ἀπό τίς εἰσφορές τῶν πιστῶν της (παγκάρια κλπ) οἱ ὁποῖες θά φορολογοῦνται κανονικά μέ τίς διατάξεις περί φόρου δωρεᾶς. Ἐξυπακούεται ὅτι νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου πρέπει νά γίνουν καί τό Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο (ΚΙΣ) καί οἱ Ἰσραηλιτικές Κοινότητες καθώς καί οἱ Μουσουλμανικές Κοινότητες καί οἱ Μουφτεῖες. Ἀπό τά παραπάνω, ἐλπίζω νά κατέστη σαφές ὅτι ὁ πλήρης χωρισμός ἐκκλησίας – κράτους εἶναι σύνθετο θέμα.

Ἔτσι σέ γενικές γραμμές ἔχει τό θέμα, πού μᾶς προέκυψε γιά ἀνθρώπους πού ἔχουν παρανοήσει τί ἐστί Χριστός καί τί ἐστί Ἐκκλησία. Ἄς ἐλπίσουμε νά φωτίσει τούς ἁρμόδιους ὁ Θεός, ὥστε νά μήν διαπράξουν αὐτό τό ἀσυγχώρητο, θανάσιμο λάθος καί διά νόμου ἐπιβάλλουν τόν χωρισμό Ἐκκλησίας καί κράτους. Μόνο τότε ἡ φτωχή μας πατρίδα θά ἔχει λόγο ὕπαρξης καί ζωῆς. Ἀμήν

+Ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!