Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«τόν λόγον τοῦ Θεοῦ...». (Λουκᾶ 5, 1).
Καί πάλι τό Εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς παρουσιάζει ἔξοχο θέαμα: τό λαό νά ἀκούει μέ μεγάλη προσοχή τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Εἶχαν παραταχθεῖ κατά ἑκατοντάδες οἱ ἀκροατές, ὁ ἕνας ἐπάνω στόν ἄλλον, κατά μῆκος τῆς παραλίας τῆς λίμνης Γεννησαρέτ καί ἄκουγαν τόν Κύριο, πού τούς κήρυττε μέ ἁπλότητα καί ἄφθαστη γοητεία τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Μακάριοι, εὐτυχεῖς ἄνθρωποι! «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν». (Λουκᾶ 11, 28).

Καί αὐτά μέν συνέβαιναν τότε, στήν ἐποχή τοῦ Κυρίου μας, ὅταν οἱ ἄνθρωποι μέ τόσο ψυχικό πόθο ἐπιθυμοῦσαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί στήν κυριολεξία κρέμονταν ἀπό τά χείλη τοῦ θείου Διδασκάλου καί λησμονοῦσαν ἀκόμη καί αὐτό τό φαγητό. Τί γίνεται ὅμως μέ τούς ἀνθρώπους τῆς δικῆς μας ἐποχῆς; Ποιά σχέση ἔχουν μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ; Δυστυχῶς μποροῦμε, μέ λύπη φυσικά, νά ἰσχυρισθοῦμε, ὅτι μέ τούς συγχρόνους χριστιανούς συμβαίνει τό ἐντελῶς ἀντίθετο: τό ἐνδιαφέρον τους γιά τό λόγο τοῦ Θεοῦ παρουσιάζεται δραματικά μειωμένο. Τά ἴδια τά πράγματα δείχνουν, ὅτι διανύουμε ἐκείνην τήν δύσκολη ἐποχή, ὅσον ἀφορᾶ τό ἐνδιαφέρον γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πού περιέγραψε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Δευτέρα πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο ἐπιστολή: «ἔσται γάρ καιρός ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλά κατά τάς ἐπιθυμίας τάς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τήν ἀκοήν καί ἀπό μέν τῆς ἀλήθειας τήν ἀκοήν ἀποστρέψουσιν ἐπί δέ τούς μύθους ἐκτραπήσονται». (Β΄ Τιμ. 4, 3-4).

Γενικά μποροῦμε νά ποῦμε ἐξετάζοντας τοῦ λαοῦ μας τοῦ χριστιανικοῦ τήν φιλομάθεια, ὅτι ὁ αἰώνας πού ζοῦμε εἶναι πράγματι ὁ αἰώνας ὄχι τοῦ λόγου, ἀλλά τῶν εἰκόνων. Ὁ ἄνθρωπός μας ἕλκεται, συγκινεῖται περισσότερο ἀπό τήν εἰκόνα, παρά ἀπό τήν γραφή. Καί ἡ Τεχνολογία ἡ ὑπεραναπτυγμένη καί ἐξελιγμένη τῶν τελευταίων χρόνων χαρίζει ἀφθονία εἰκόνων στόν ἄνθρωπο. Ἰδιαίτερα εἰκόνων ἠλεκτρονικῶν. Ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ. Χείμαρρος εἰκόνων ξεχύνεται μπροστά στά μάτια τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Δέν ξέρει ποιά νά διαλέξει… Ποῦ, λοιπόν, νά σκεφθεῖ ὅτι ὑπάρχει καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἀνοίξει ἐδῶ ὄχι τά μάτια του, ἀλλά τήν καρδιά του καί νά κάμει ὑπομονή νά τόν ἀκούσει…

Δέν βλέπετε μέχρι ποῦ ἔχει φθάσει ἡ αὐτοκρατορία τῶν εἰκόνων, ὥστε νά καταργήσει ἐν μέρει καί αὐτόν τόν ἀπαραίτητο διάλογο ἀνάμεσα στούς νέους μάλιστα ἀνθρώπους; Οἱ νέοι μας, ὅπως ἔχετε διαπιστώσει, ἄνετα πιά ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους ὄχι μέ τό στόμα καί τή φωνή τους, τή φυσική τους παρουσία, ἀλλά μέ σημειώματα ἠλεκτρονικά, πού τά στέλλουν μέ τά κινητά τους τηλέφωνα.. Ἀκόμη καί ἐκεῖ πού κάθονται στήν συντροφιά τους ἀντί νά μιλοῦν χρησιμοποιοῦν ὄχι τή φωνή τους ἀλλά τό κινητό τους.

Βέβαια, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἴμαστε εὐγνώμονες στούς ἀφανεῖς σκαπανεῖς τῆς σύγχρονης Τεχνολογίας γιά ὅσα εὐεργετικά ἐπιτεύγματα μᾶς χάρισε, ἀλλά σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά καταντήσουμε δοῦλοι καί ὑποτακτικοί τῆς Τεχνολογίας θυσιάζοντας τά αἰσθήματά μας, τή ψυχή μας στή φοβερή γοητεία της. Ἐδῶ ἔχουμε δυστυχῶς κάποια μορφή ὑποδούλωσης τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἐλευθέρου στή δύναμη τῆς Τεχνολογίας, σύμφωνα μέ τό λόγιο τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «…ὧ γάρ τις ἥττηται τούτω καί δεδούλωται...». (Β΄ Πέτρου 2, 19).

Μέσα σέ αὐτές τίς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς μας, τῆς κυριαρχίας τῆς εἰκόνας, ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας τή θέση πού κατέχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στή ζωή τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. Συνηθισμένος νά προσλαμβάνει ἀδιάκοπα καί ἄκοπα εἰκόνες καί παραστάσεις δυσκολεύεται νά κρατήσει τήν προσοχή του σέ ἐλάχιστες θρησκευτικές ἔννοιες, πού δέν ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν εὐχαρίστηση τῶν ματιῶν καί τήν ἡδονή, τήν «ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν» (Α΄ Ἰωάν. 2,16). Μολονότι φρόντισε ὁ Κύριός μας, «ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία» τό κήρυγμά Του τῆς ἀληθείας νά τό μεταδώσει περισσότερο μέ εἰκόνες καί παραστάσεις καί μάλιστα εἰκόνες καί παραστάσεις μᾶλλον γραφικές καί εὐχάριστες παρά μέ ἀφηρημένες ἔννοιες. Τέτοιες εἰκόνες καί παραστάσεις δέν περιλαμβάνουν οἱ ὡραῖες καί διδακτικότατες παραβολές Του;

Καί ὅμως ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν συγκινεῖ στόν βαθμό πού πρέπει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ὅπως ἄλλοτε συγκινοῦσε καί συνάρπαζε τούς χριστιανούς παλαιότερων ἐποχῶν. Τά ἀκροατήρια τῶν χριστιανικῶν κηρυγμάτων δέν εἶναι τόσο πυκνά. Μᾶλλον ἀραιά. Καί πόσο ἀποκαρδιωτικό εἶναι γιά τόν κήρυκα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τό θέαμα ἐκεῖνο μέσα στό ναό, ὅταν ἀνοίξει τό στόμα του νά βλέπει ἐκκλησιαζομένους νά ἀνασύρουν τό ρολόι τους καί νά προσέχουν τήν ὥρα… μᾶλλον δυσανασχετώντας πού ἄρχισε τό κήρυγμα, παρά αἰσθανόμενοι τήν χαρά τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ πού θά ἀκούσει τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Τί κρίμα!

Ἀλλά, ὅπως ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας, αὐτή ἡ ἀποστροφή τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου γενικά στό κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ δέν μένει χωρίς συνέπειες. Τί ἀκοῦμε συνήθως; Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅ,τι τρώει. Δηλαδή ἡ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται κατά πολύ ἀπό τήν διατροφή του, κυρίως τήν ποιότητά της. Ἀλλά τό ἴδιο συμπέρασμα ἰσχύει καί γιά τήν τροφή τοῦ πνεύματος, τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Τρέφεται μέ καλή πνευματική τροφή, δυνατή καί τήν κατάλληλη; τότε καί ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς του εἶναι καλή καί εὔρωστη. Ὤ! ἄν τρέφεται μέ σκυλοτροφές, μέ ἰδέες ἄθλιες τοῦ κακοῦ παρελθόντος, μέ τροφές πού προμηθεύει τό κακό, τό πονηρό πνεῦμα; τότε ἀνάλογη θά εἶναι καί ἡ πνευματική ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό ἀνθρώπους, πού αὐτοδιαφημίζονται ὡς ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος καί κατόπιν ἀπαιτοῦν ὅταν φύγουν ἀπό αὐτόν τόν μάταιο κόσμο νά τούς κηδέψουν σάν σκυλιά, τί τροφή πνευματική νά περιμένεις καί τί νεολαία νά περιμένεις, ποιά γλώσσα νά ὁμιλεῖ καί τί ἔργα νά πράττει;

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι πολύ σοβαρή ὑπόθεση. Ἄς τήν προσέξουμε. Ἀπό αὐτόν ἐξαρτᾶται τό μέλλον τῆς κοινωνίας μας. Ἀμήν

+Ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!