Κόσμος και Εκκλησία (Σεβ. Μητρ. Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος)


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός» (Α΄ Κορ.3,17)
Ὅπως διαπιστώνουμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, μελετώντας τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ, θὰ ὑπάρχη πάντοτε αὐτὴ ἡ πόλωση, ἡ ἀντίθεση, ἡ ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα στὸν κόσμο καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ἂς θυμηθοῦμε πόσα διαφωτιστικά μᾶς εἶπε κάποτε ὁ Κύριός μας γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἰδίως ὅταν ἀποχαιρετοῦσε τοὺς μαθητὲς Του τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης. «Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν... εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει…» (Ἰωάν.15,18-19) καὶ ἄλλα παρόμοια ρήματα ζωῆς αἰωνίου, ὅπου ἀντιπαραβάλλονται οἱ δύο αὐτὲς πραγματικότητες, κόσμος καὶ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, κόσμος καὶ Ἐκκλησία.


Οἱ σκέψεις αὐτὲς περὶ κόσμου ἦλθαν σήμερα στὸ κήρυγμά μας, διότι αὐτὸ τὸ θέμα θίγει μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Ἀπόστολος πού ἀκούσαμε πρὸ ὀλίγου. Ἔμμεσα μᾶς προσανατολίζει σ’ αὐτὸ τὸ ἐνδιαφέρον ζήτημα, ὅταν ὑπενθυμίζει στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου, ὅτι ἀποτελοῦν τὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπισημαίνει ὅτι ὅποιος ἐπιχειρεῖ νὰ φθείρη αὐτὸν τὸν ναόν, τότε αὐτὸς ὁ τολμητίας καὶ θρασὺς θὰ βρῆ ἀπέναντί του τὸν Θεό. Παρομοιάζει, λοιπόν, τοὺς πιστοὺς χριστιανούς, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία Του, μὲ ναό, τὸν ὁποῖον μερικοὶ θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ τὸν κατεδαφίσουν.

Αὐτοὶ οἱ δυστυχεῖς, πού κάνουν τέτοια ἄνομα καὶ ἀνόσια σχέδια νὰ καταστρέψουν τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησία Του, μπορεῖ νὰ προέρχονται καὶ μέσα ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Τέτοιοι φιλόδοξοι ἀντίπαλοι, ἐχθροί της Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου, δὲν ἦσαν ὅσοι ἐπεδίωξαν πρὸς τὸ συμφέρον τους νὰ διασπάσουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα σὲ διάφορες ὁμάδες; Οἱ αἱρετικοὶ καὶ ὅσοι προκαλοῦν τὰ σχίσματα καὶ τὶς διαιρέσεις στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας περιλαμβάνονται σ’ ἐκείνους πού ἀναφέρει σήμερα ὁ Ἀπόστολος, σὲ ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν αὐτὸ τὸ θλιβερὸ προνόμιο νὰ ἐπιχειροῦν τὴν καταστροφή, τὴν κατεδάφιση τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας.

Τώρα ἐμεῖς πού μελετοῦμε ἐφέτος στὰ κηρύγματά μας τὴν κοινωνία μας ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ Εὐαγγελίου, τί κατάλληλο δίδαγμα μποροῦμε νὰ ἀποκομίσουμε; Στὸ ἑξῆς δίδαγμα ἄνετα θὰ καταλήξουμε: Ὅτι ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὡς χριστιανοὶ στὴν κοινωνία, ὅπου ζοῦμε, πρέπει νὰ θυμόμαστε, ὅτι θὰ ἔχουμε σχεδὸν πάντοτε τοὺς ἀντιπάλους μας. Ἀντιπάλους τούς ὁποίους δὲν τοὺς δημιουργήσαμε ἐμεῖς ἢ τὰ διαφορετικά μας συμφέροντα, ἀλλὰ ἡ ἐσφαλμένη στάση τους ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία καὶ γενικότερα στὴν ἀληθινὴ καὶ σωτήρια πίστη μας.

Εἶναι πολὺ θλιβερὴ ἡ πλευρὰ αὐτὴ τῆς «χριστιανικῆς» κοινωνίας, ἡ ὁποία μᾶς γίνεται περισσότερο στενόχωρη, ὅταν φαίνεται ἡ πλευρὰ αὐτὴ ἡ σκοτεινὴ στὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα τῆς κοινωνίας μας. Πόσο στενοχωρούμεθα καὶ πικραίνεται ἡ καρδιά μας, ὅταν βλέπομε καὶ πρόσωπα ὑπεροχικά, λόγω θέσεως, φανερὰ νὰ ἀντιστρατεύωνται στοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ καταπατοῦν ἄφοβα νομοθετώντας ἀντίθετα μὲ τὸ αἰώνιο καὶ ἀκατάλυτο Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μπροστὰ στὰ φαινόμενα αὐτά, δηλαδὴ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας νὰ σηκώνουν τὶς σκαπάνες των καὶ νὰ ἐπιχειροῦν συνειδητὰ ἢ καὶ ἀσυνείδητα νὰ γκρεμίσουν τὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησία, ἂς μὴ λυπούμαστε ἁπλά, ἀλλὰ ἂς μετριάζεται ἡ δικαιολογημένη λύπη ἢ καὶ ἀγανάκτησή μας μὲ τὰ προφητικὰ λόγια του Κυρίου μας, πού ἀναφέρονταν στὰ φαινόμενα αὐτά: «μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν…». Νὰ μὴ ξεχάσετε, μαθητές μου τὰ λόγια πού σᾶς εἶπα: «εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν. Εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν καὶ τὸν ἡμέτερον τηρήσουσιν..» (Ἰωάν.15,20).

Ἀλλὰ τὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα δὲν μᾶς θυμίζει ἁπλὰ μία ἀπρόβλεπτη καὶ θλιβερὴ πλευρὰ τῆς χριστιανικῆς Κοινωνιολογίας, δηλαδὴ τὴν ἀρνητικὴ παρουσία τῶν αἰώνιων ἀντιπάλων της Ἐκκλησίας, σὲ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στρώματα, ἀπὸ τὰ ἀνώτερα, τῆς ἑκάστοτε ἡγεσίας, μέχρι τὸν διπλανό μας, τὸν ἄνθρωπο, ὅπως λέμε σήμερα τῆς διπλανῆς πόρτας, ἀλλὰ μᾶς θυμίζει καὶ κάτι ἄλλο πιὸ ἐνθαρρυντικό.

Ἡ ἀνθρωπογεωγραφία, λοιπὸν, τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας, ἰδίως σήμερα, θὰ χρωματίζεται ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι γιὰ λόγους πού ἐκεῖνοι γνωρίζουν τρέφουν ἐχθρικὰ αἰσθήματα γιὰ τοὺς χριστιανοὺς καὶ μερικὲς φορὲς τὰ ἐκδηλώνουν μὲ πικρὰ λόγια ἀπιστίας καὶ μίσους ἢ ἀκόμη καὶ παίρνοντας τὴ σκαπάνη ἐπιχειροῦν νὰ καταστρέψουν τὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀκούσατε τί προειδοποίησε ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος; Μᾶλλον ἂς τὸ ἀκούσουν ὅσοι δὲν ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐκδηλώνουν ποικιλοτρόπως τὰ ἐχθρικά τους αἰσθήματα. Φοβερὸς λόγος ! «εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός…»!

Μισεῖς ἄνθρωπε καὶ ἐπιθυμεῖς νὰ καταστρέψης τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ, νὰ τὸ φθείρης μέσα στὴν ἀδικαιολόγητη κακότητά σου, μὲ ὅποιο μέσο διαθέτεις; Μὲ συκοφαντίες, μὲ διαστροφὴ τῆς ἀλήθειας, μὲ βιβλία, μὲ τὸ καλλιτεχνικό σου τάλαντο, μὲ τὴν ἐξουσία πού ἔχεις, μὲ ὁτιδήποτε μέσο; Νὰ μὴ ξεχνᾶς ὅμως, ὅτι ἀπέναντί σου δὲν ἔχεις πτωχοὺς καὶ ἀνυπεράσπιστους καὶ ταπεινοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ ἀπέναντί σου ἔχεις τὸ Θεό. Καὶ μπορεῖς νὰ δεῖς στὰ βιβλία τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας τί σημαίνει «πρὸς κέντρα λακτίζειν». Μακάρι, ἀγαπητοί, ἂν μὴ τί ἄλλο, νὰ συγκρατῆ στὰ ὅρια τῆς λογικῆς κάθε μελλοντικὸ ἐχθρὸ καὶ φθορέα τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του, ὁ τρομερὸς αὐτὸς λόγος, πού μύριες φορὲς ἔγινε πραγματικότητα. Ἀμὴν 

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!