Πνευματική ανεξαρτησία (Σεβ. Μητρ. Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος)


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως..» (Β΄ Κόρ.1,24)
Μὲ τὴ φράση αὐτή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, «ὅτι μὲ αὐτὰ πού σᾶς ἔγραψα πρὶν λίγο δὲν ἐννοῶ ὅτι θέλω νὰ ἐξουσιάσω τὴν πίστη σας...» ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θέλει νὰ τονίση στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου, ὅτι δὲν ἔχει καμμία πρόθεση νὰ τοὺς ἐξουσιάση πνευματικά, νὰ τοὺς στερήση τὴν ἐλευθερία. Τοὺς ἔγραψε στὴν Δευτέρα πρὸς αὐτοὺς Ἐπιστολή του, ὅτι δὲν τοὺς ἐπισκέφθηκε διότι δὲν ἤθελε νὰ δοκιμάσουν τὴν αὐστηρότητά του γιὰ τὶς παρεκτροπὲς πού εἶχαν διαπράξει καὶ οἱ ὁποῖες τὸν εἶχαν βαθειὰ λυπήσει. Αὐτὸ πού τοὺς ἔγραψε πιθανὸν σὲ μερικοὺς νὰ γεννοῦσε τὴν ὑποψία, ὅτι κατὰ κάποιον τρόπον οἱ χριστιανοὶ τῆς Κορίνθου ἦσαν ὑποχείρια, δοῦλοι τοῦ Ἀποστόλου. Ὄχι!, τοὺς ἀπάντησε ὁ Ἀπόστολος. Δὲν σᾶς θεωροῦμε δούλους, ὑποτακτικούς μας, παρόλο πού μὲ τοὺς δικούς μας κόπους καὶ θυσίες μπήκατε στὴν Ἐκκλησία καὶ βαδίζετε ἤδη τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας. Ὄχι! τοὺς διευκρίνισε ὁ μέγας του Χριστοῦ Ἀπόστολος. Εἶσθε ἐλεύθεροι. Δὲν σᾶς ἐξουσιάζομε. Δὲν καταδυναστεύομε τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία σας. Μόνο τὸ δικό σας καλό, τὴ δική σας εὐτυχία ἐπιζητοῦμε, τὴν δική σας χαρὰ ἐπιθυμοῦμε. «Συνεργοὶ ἐσμὲν τῆς χαρᾶς ὑμῶν».


Καὶ πιστεύομε ὅτι θὰ διαλύθηκε κάθε σχετικὴ παρεξήγηση μεταξὺ τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου καὶ θὰ ἐσέβοντο εἰλικρινὰ τὸν πνευματικό τους πατέρα καὶ διδάσκαλο Παῦλο. Δὲν θὰ τὸν θεωροῦσαν δυνάστη, σατράπη, ἐξουσιαστὴ τῆς ἐλευθερίας των.

Ἡ διευκρίνιση αὐτὴ τοῦ Ἀποστόλου, τὴν ὁποίαν προσέξαμε στὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἔχει κάποια σημασία καὶ γιὰ μᾶς σήμερα. Διότι εἶναι δυνατὸν νὰ ζοῦμε μέσα σὲ ἕνα κράτος, ὅπου ἀπολαμβάνομε πλήρη ἐλευθερία, μέσα στὰ ὅρια τοῦ νόμου, ἀλλὰ δὲν ἀποκλείεται καὶ νὰ μὴν εἴμαστε ἀπόλυτα ἀνεξάρτητοι. Ἀνεξάρτητοι πνευματικά, στὴ ψυχή, στὸ πνεῦμα. Καὶ δὲν ἐννοοῦμε πάθη καὶ ἀδυναμίες, στὶς ὁποῖες ἀφοῦ δὲν μποροῦμε νὰ ἀντισταθοῦμε, εἴμαστε δοῦλοι των. Σύμφωνα καὶ μὲ τὸν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «ὧ γὰρ τὶς ἥττηται, τούτω καὶ δεδούλωται» ( Β΄Πέτρ.2,19). Δηλαδὴ ἀπὸ ποιὸν νικᾶσαι; Σ’ αὐτὸν καὶ εἶσαι δοῦλος!

Ὄχι! Δὲν ἐννοοῦμε πνευματικὴ δουλεία, ἀλλὰ δουλεία σὲ ἀνθρώπους. Καὶ βέβαια ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δευκρίνισε πολὺ καλὰ στοὺς Κορινθίους, ὅτι ἐὰν σᾶς μιλῶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, δὲν τὸ κάνω διότι θέλω νὰ ἐξουσιάσω τὴν πίστη σας, ἀλλὰ τὸ κάνω ἀπὸ ἀγάπη πατρικὴ, μόνο γιὰ τὸ καλό σας. Ἄλλοι ὅμως δὲν συμπεριφέρονται ἔτσι. Πράγματι θέλουν νὰ ἐξουσιάζουν τοὺς πλησίον τους. Νὰ ρυθμίζουν ἀκόμη καὶ στὶς λεπτομέρειες τὴν προσωπικὴ των ζωή. Λάθος! Ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸ γίνεται ἀπὸ ἀνθρώπους πνευματικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς σας μὴν τὸ δεχθεῖτε.

Δυστυχῶς παρατηρεῖται καὶ αὐτὸ τὸ φαινόμενο μέσα στὴν κοινωνία μας. Ἀρκετοὶ συνάνθρωποι μας ἔχουν χάσει τὴν ἀνεξαρτησία τους καὶ ἂς ζοῦν μέσα σὲ ἕνα ἀνεξάρτητο, ἐλεύθερο κράτος. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν δώσει τὸ πνεῦμα τους, τὴν ἐμπιστοσύνη τους, τὴ σκέψη τους, κάποτε καὶ τὴν ψυχή τους σὲ μερικοὺς ἐπιτήδειους πνευματικοὺς δυνάστες. Οἱ δυνάστες αὐτοὶ καὶ ἐξουσιαστὲς τῶν ψυχῶν κατάφεραν μὲ δόλιους τρόπους, μὲ ἄφθονα παραπλανητικὰ ψέματα καὶ ἐλάχιστες ἀλήθειες, νὰ προσελκύσουν κοντὰ τους ἀνερμάτιστους ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς πείσουν, ὅτι μόνο αὐτοὶ κατέχουν τὸ μυστικό της εὐτυχίας, ὅτι εἶναι οἱ μοναδικοὶ των σωτῆρες, «ἄνθρωποι πονηροὶ καὶ γόητες, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β΄Τιμ.3,13). Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, πού σκλαβώνουν ψυχές, πού τυφλώνουν τὰ πνεύματα, πού στραγγαλίζουν συνειδήσεις, ἐπεκτείνουν τὴ δράση τους τὴ φθοροποιὸ σὲ ὅλες τὶς μορφὲς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ σὲ ὅλες τὶς ἡλικίες. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, πού δὲν λείπουν ἀπὸ καμία ἐποχή, δὲν ἐργάζονται, ὅπως ὁ Ἀπόστολος γιὰ τὴ χαρὰ τῶν συνανθρώπων τους, ἀλλὰ γιὰ τὸ προσωπικό τους ἄθλιο συμφέρον. Ἀποτέλεσμα θλιβερὸ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἐξουσιαστῶν τῆς ψυχῆς, εἶναι νὰ σύρονται ὡς ἄβουλα ὄντα πολλοὶ σὲ ὀργανώσεις καὶ ἀντιχριστιανικὲς ἰδεολογίες. Μὲ τὴ στάση τους αὐτή, ὅλα αὐτὰ τὰ φανατικὰ πλήθη, εἴτε σὲ θρησκευτικὲς παρατάξεις, εἴτε σὲ πολιτικές, ἀποδεικνύονται ἄνθρωποι ἐπιπόλαιοι, χωρὶς κρίση καὶ σκέψη, ἢ ὅπως τοὺς χαρακτηρίζει ἡ Γραφὴ «νήπιοι κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμω τῆς διδασκαλίας, ἐν τῆ κυβεία τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργία πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης…» (Ἐφεσίους 4,14).

Τί κρίμα ἀλήθεια! Τόσοι ἄνθρωποι νὰ χαρίζουν τὴν ἐλευθερία τους στὰ χέρια δόλιων, πανούργων ἀνθρώπων, γιά νὰ τὴν παίζουν κυριολεκτικὰ στὰ δικά τους συμφεροντολογικὰ παιχνίδια… Ὅταν ὁ Χριστὸς ζητᾶ ὑπακοὴ στὸ θέλημα Του τοῦτο σὲ μερικοὺς φαίνεται σὰν τὸ θλιβερὸ χάσιμο τῆς ἐλευθερίας των, σὰν σκλαβιά… Καὶ ὅμως ὁ Κύριός μας ζητᾶ νὰ μᾶς χαρίση τὴν ἐλευθερία τὴν πραγματική. Ἐλευθερία ἀπὸ τὴ δουλεία τῶν παθῶν, ἐλευθερία ἀπὸ τὴν ἄγνοια, ἐλευθερία ἀπὸ τοὺς δόλιους ἀνθρώπους.

Μακάρι ἡ διαβεβαίωση αὐτὴ ἡ τόσο αὐθόρμητη καὶ εἰλικρινής τοῦ θείου Παύλου νὰ μᾶς ὁδηγήση σὲ σκέψεις ὀρθές. Νὰ μείνουμε ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, μὲ σκέψη καὶ κρίση σωστή, χωρὶς νὰ παρασυρόμαστε ἀπὸ ἀπατηλὰ συνθήματα ἰδιοτελῶν ἀνθρώπων. Μακάρι νὰ πιστεύσουμε ὅτι τὸν πόθο τῆς σωτηρίας μας θὰ τὸν πραγματοποιήσουμε μόνο στὸν ἐλευθερωτὴ τῶν ψυχῶν μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἀμὴν 

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!