Μητρ. Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος: Μεταφυσική κοινωνική χροιά


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου…» (Β΄Κορ.12,1)
Κατὰ καιρούς, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, στὶς συνηθισμένες εἰδήσεις, πού ἀκοῦμε καθημερινὰ γιὰ ὅ,τι συμβαίνει στὴν κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, προστίθενται καὶ κάποιες εἰδήσεις παράξενες, οἱ ὁποῖες κεντρίζουν ἐξαιρετικὰ τὸ ἐνδιαφέρον μας. Εἰδήσεις, γιὰ παράδειγμα, τοῦ τύπου: Τὴν τάδε χρονιὰ θὰ γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Ἤ ἡ χώρα μας θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ πείνα μεγάλη. Ἤ γεννήθηκε ὁ ἀντίχριστος καὶ ἄλλες παρόμοιες τρομερὲς εἰδήσεις. Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ παράδοξα νέα, πού διασπείρονται στὴν κοινωνία μας, μία ἄλλη χροιά, ἕνα χρῶμα θὰ λέγαμε μεταφυσικὸ ἔρχεται νὰ βάψει τὴν κοινωνική μας ἀτμόσφαιρα.

Σ’ αὐτὲς τὶς σκέψεις μᾶς ὁδηγεῖ ὁ Ἀπόστολος τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς σημερινῆς Κυριακῆς. Ὁ Ἀπόστολος σήμερα δὲν περιλαμβάνει στὸ θεόπνευστο περιεχόμενό του διδασκαλίες πού ἀφοροῦν τὸ δόγμα, τὴν πίστη μας, ἢ τὴν ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου μας. Σήμερα ὁ Ἀπόστολος περιλαμβάνει πολὺ διαφορετικὰ πράγματα, παράξενα καὶ ἄκρως πρωτότυπα. Περιλαμβάνει εἰδήσεις, οἱ ὁποῖες συμβατικὰ θὰ μπορούσαμε νὰ τὶς ὀνομάσουμε εἰδήσεις μεταφυσικές, πού δὲν σχετίζονται μὲ αὐτὸν τὸν κόσμο. Εἰδήσεις σπάνιες; σπανιότατες; Μᾶλλον μοναδικὲς καὶ πρωτάκουστες. Μάλιστα! Διότι τί μᾶς εἶπε σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; Μᾶς εἶπε, σύμφωνα μὲ τὴν ἰδικὴ του ὁρολογία, ἀποκαλύψεις καὶ ὀπτασίες Κυρίου. Δηλαδὴ τί τοῦ φανέρωσε, τί τοῦ ἀπεκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἤ τί ἀπόκοσμα πράγματα εἶδε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Κυρίου. Σήμερα ἀκούσαμε, ὅτι ὁ πολυπράγμων καὶ ἀκαταπόνητος καὶ μεγαλουργὸς Ἀπόστολος, πού εἶχε ὑπὸ τὴν ποιμαντικὴ ἐποπτεία του ὁλόκληρη τὴ χριστιανικὴ οἰκουμένη, ἀνέβηκε στοὺς οὐρανούς, ἔφθασε μέχρι τὸν Παράδεισο καὶ ἐκεῖ εἶδε καὶ ἄκουσε πράγματα, πού δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς παρουσιάσει μὲ ἀνθρώπινα λόγια…

Βέβαια σήμερα τέτοια ἀκριβῶς λόγια δὲν ἀκοῦμε συχνά. Συνήθως μεταδίδουν κάποια ἀνησυχία στὸ λαὸ εἰδήσεις, ὅπως εἴπαμε, ὅτι θὰ ἔλθει πείνα φοβερή, ὅτι θὰ γίνει πόλεμος ἢ ὅτι κάποιος εἶδε τὴν Παναγία ἢ τὸ Χριστὸ καὶ τὰ παρόμοια. Εἰδήσεις σὰν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι ἀνέβηκε μέχρι τὸν Παράδεισο, δὲν τόλμησε ποτὲ κάποιος νὰ διασπείρει μέσα στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Τί ἔχουμε ὅμως νὰ ποῦμε γιὰ τὰ θέματα αὐτά, τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς προκαλοῦν ταραχὴ καὶ ἀγωνία σὲ ἀρκετοὺς ἀνθρώπους; Μὲ ὁδηγὸ ἀπλανῆ στὴν ἐξέταση αὐτοῦ του θέματος τὴν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπως τὴν εἴδαμε ὁλοκάθαρα στὸ σημερινό μας ἀνάγνωσμα, πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοί, ὅταν φθάνουν στὴν ἀκοὴ μας τέτοιες παράξενες εἰδήσεις.

Πρῶτον νά διερωτώμεθα ἀπὸ ποιοὺς ἐκπορεύονται οἱ μεταφυσικὲς αὐτὲς πληροφορίες. Προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι σὲ σοβαρότητα καὶ πνευματικὴ ἀξία μοιάζουν μὲ τὸν Ἀπόστολό μας; Προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ σεμνοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ἢ εἶναι ἀποκυήματα τῆς φαντασίας ἀπατεώνων καὶ ἀγυρτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν «πορισμὸν τὴν εὐσέβειαν» (Α΄Τιμ.6,5), δηλαδὴ ἐμπορεύονται τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα ἐκμεταλλευόμενοι ἀφελεῖς ἀνθρώπους μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐξοικονομήσουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν.

Δεύτερον στὶς περιπτώσεις αὐτὲς τῶν ἀποκαλύψεων καὶ τῶν ὀπτασιῶν καλὸ εἶναι νὰ ἐλέγχουμε τὴ σοβαρότητά τους καὶ μὲ αὐτὴν τὴν λεπτομέρεια ἀπὸ τὴ στάση τοῦ Ἀποστόλου. Μᾶς ἔγραψε ὅτι περίμενε δεκατέσσερα χρόνια καὶ μετὰ ἀπὸ ἀρκετοὺς δισταγμοὺς ἀνακοίνωσε καὶ μάλιστα ὄχι καθαρά, ἀνοιχτά, ὅπως λέμε, ἀλλὰ συνεσκιασμένα, τοῦ τύπου «ξέρω κάποιον, τώρα μὲ τὸ σῶμα, ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα» κλπ. Δὲν τόλμησε ὁ ἁγιότατος κατὰ πάντα Ἀπόστολος νὰ γράψει, ἐγὼ πρὶν δεκατέσσερα χρόνια συνέβη νὰ πάω στὸν παράδεισο κλπ. Ἑπομένως αὐτὸς πού διαδίδει τέτοιες εἰδήσεις ὁμιλεῖ μὲ σεμνότητα, μὲ δέος ἢ χωρὶς τὴν παραμικρὴ συστολή, μὲ ἔπαρση καὶ ἀλαζονεία ξεστομίζει ὁράματα καὶ προφητεῖες;

Τὸ χάρισμα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τῆς προφητείας οὐδέποτε ἔλειψε ἀπὸ τὸν ἱερὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Προφῆτες τοῦ Θεοῦ ἔλεγαν λόγια προφητικὰ καὶ στὴν Ἐκκλησία μετὰ Χριστόν. Δὲν ἀποκλείεται ἑπομένως τὸ θεϊκὸ αὐτὸ χάρισμα χάριν τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ νὰ ἐνεργοποιεῖται στὸ πνεῦμα καὶ τὰ χείλη μερικῶν ἐκλεκτῶν ἀνθρώπων. Ἐμεῖς ὅμως, οἱ πολλοί, ὡς λυδία λίθο τῆς προφητικῆς των ἀξίας ἂς μεταχειριζόμαστε προσεκτικὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὥστε κανεὶς χριστιανὸς νὰ μὴ πέφτει θύμα ἀπάτης καὶ πλάνης. Εἶναι λυπηρὸ φαινόμενο μέσα σὲ τόσα προβλήματα, πού ἀντιμετωπίζομε καθημερινά, προβλήματα κυρίως βιοτικά, νὰ ἔχουμε καὶ παρόμοια προβλήματα, πού δημιουργοῦν ἄνθρωποι πού τρέφονται στὴν κυριολεξία ἀπὸ τὸ ψέμα καὶ τὴν ἀπάτη. Οἱ ψευδοπροφῆτες δὲν δημιουργοῦν ζητήματα μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ γενικότερα μέσα στὴν κοινωνία μας. Δὲν εἶναι μικρὸ νὰ ἔχει κάποιος τὴν καθημερινὴ ἀγωνία πῶς θὰ ἐξοικονομήσει τὰ πρὸς τὸ ζῆν, πῶς θὰ συντηρήσει τὴν οἰκογένειά του, νὰ ἔχει ἐπιπροσθέτως καὶ τὸν μεταφυσικὸ φόβο μιᾶς μελλοντικῆς καταστροφῆς, ἑνὸς ὀλέθριου πολέμου. Βέβαια, σύμφωνα πάντοτε μὲ τὸν ἅγιο Ἀπόστολο, ὁ Θεὸς γιὰ παιδαγωγικοὺς ὕψιστους σκοποὺς ἐπιτρέπει τέτοιους ἀπατεῶνες νὰ ἁλωνίζουν τὴν κοινωνία, νὰ δώσει, ὅπως ἔγραφε στοὺς χριστιανοὺς τῆς Θεσσαλονίκης, «ἐνέργειαν πλάνης» μέσα στὴν κοινωνία «εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῆ ἀληθεία, ἀλλ’ εὐδοκήσαντες τῆ ἀδικία» (Β΄ Θεσσαλον. 2,11-12). Κύριος ὁ Θεὸς ἂς μᾶς φυλάξει ἀπὸ τέτοιους ψευδοπροφῆτες. Ἀμὴν! 

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!