Η σημασία της Παλαιάς Διαθήκης


Αναγνώσεις: |
Ακούστε το άρθρο!


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«...ἵνα πληρωθῆ τὸ ρηθὲν διὰ Ἡσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος: Γῆ Ζαβουλών καὶ γῆ Νεφθαλείμ…» (Ματθ.4, 14-15)
Πολλὲς φορές, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, θὰ συναντήσουμε ἀνάμεσα στὰ ἱερὰ κείμενα τῶν Εὐαγγελικῶν περικοπῶν χωρία ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ὅπως ἀκριβῶς στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα. Ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μᾶς θυμίζει ἕνα χωρίο ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου. 

Συγκεκριμένα ὁ ἱερὸς συγγραφεὺς τοῦ Εὐαγγελίου τὸ ἀπέσπασε ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 8ου κεφαλαίου καὶ τὴν ἀρχὴ τοῦ 9ου κεφαλαίου τοῦ βιβλίου τοῦ Προφήτου, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται βιβλίο τοῦ Ἐμμανουήλ. «Γῆ Ζαβουλῶν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρα καὶ σκιᾶ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς...». Ἀλλὰ τὸ ἐδάφιο αὐτὸ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μεγαλοφωνοτάτου τῶν προφητῶν Ἡσαΐου δὲν εἶναι τὸ μοναδικὸ ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πού στολίζει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου. Καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τοῦ Εὐαγγελίου θὰ διαπιστώσουμε αὐτὴν τὴ συνήθειά του. Γιατί τὸ κάμει αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος Ματθαῖος; Ἀσφαλῶς ἔχει κάποιο σκοπό. Ἐξάλλου ὅ,τι ἔγραψε δὲν εἶναι ἔργο ἀποκλειστικά δικό του. Ἀλλὰ κυρίως ἔμπνευση καὶ καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτὸ τὸ Εὐαγγέλιό του εἶναι ἀθάνατο, προορισμένο ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ δίνει φῶς στὸ πνεῦμα μας καὶ αἰσθήματα χαρᾶς στὴν καρδιά μας. Ὅπως ὁμολόγησε πρὶν λίγο καιρὸ δημοσίως διακεκριμένος λογοτέχνης τῆς ἐποχῆς μας «πενήντα χρόνια, εἶπε, διαβάζω λογοτεχνία, ἀλλὰ τέτοιας πνευματικῆς ὀμορφιᾶς βιβλίο δὲν ἔχω διαβάσει, σὰν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου…».

Ἔτσι, λοιπόν, μποροῦμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε, ὅτι οἱ τόσο συχνὲς παραπομπὲς τοῦ Εὐαγγελίου μας, τοῦ πρώτου στὴν σειρά, πού γνωρίζουμε, βιβλίου τῆς Καινῆς Διαθήκης, στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἔχει κάποια σημασία, σημασία βαθειὰ καὶ ἀξιοπρόσεκτη, τὴν ὁποία ἀξίζει νὰ μελετήσουμε στὸ κήρυγμά μας, τὸ ὁποῖο ἐφέτος ἔχει σκοπὸ νὰ ἀναδείξει ἐν συντομία τὶς κακοδοξίες, οἱ ὁποῖες στρέφονται μὲ κακία ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας, γιὰ νὰ παρασύρουν ἀφελεῖς καὶ ἀστήρικτες ψυχὲς στοὺς φοβεροὺς κρημνοὺς τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀγνωσίας.

Ἑπομένως ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς μας τοποθετώντας ἐνδιάμεσα στὰ κεφάλαια τοῦ συγγράμματός του ἐδάφια ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη θέλησε, σύμφωνα μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού δεχόταν ἄφθονο ἡ ἁγία ψυχή του, νὰ προφυλάξει τοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ ἐκείνη τὴν ὕπουλη παγίδα, πού θὰ ἔστηναν ἀργότερα διάφοροι αἱρετικοὶ διδάσκαλοι στὴν πνευματικὴ πορεία τῶν χριστιανῶν. Ποιὰ παγίδα; Ποιὰ ὕπουλη αἱρετικὴ καὶ ἐπικίνδυνη διδασκαλία;

Τὴ διδασκαλία τήν ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα, πού μοναδικὸ σκοπὸ ἔχει νὰ σπείρει δόλια στὸν εὔφορο ἀγρὸ τῆς Ἐκκλησίας δηλητηριώδη ζιζάνια. Τὴ διδασκαλία ἐκείνη, τὴν ὁποίαν καὶ στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ μέχρι σήμερα διακηρύσσουν ἀσυλλόγιστα μερικοί, ὅτι τάχα ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι γιὰ τὸν χριστιανικὸ κόσμο ἕνα βιβλίο ἀπορριπτέο. Ἕνα βιβλίο - ἥμαρτον Κύριε! - τὸ ὁποῖον οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἀποφεύγουν ὡς βιβλίο βέβηλο, χωρὶς καμία πνευματικὴ ἀξία.

Συγκεκριμένα αὐτὰ τὰ ἐδίδασκαν μεγάλες αἱρετικὲς ὁμάδες, πού συνετάραξαν κάποτε τὶς συνειδήσεις τῶν ἁγνῶν χριστιανῶν, οἱ αἱρετικὲς παρατάξεις τῶν λεγομένων Γνωστικῶν. Αὐτοὶ οἱ Γνωστικοί, δυστυχῶς μόνο στὰ λόγια, πού εἶχαν τὸν ἑωσφορικὸ ἐγωισμό, νὰ ξεχωρίζουν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους χριστιανοὺς καὶ νὰ ἰσχυρίζονται χωρὶς ντροπή, ὅτι μόνο αὐτοὶ κατέχουν τὴ γνώση, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι βυθισμένοι στὸ πυκνὸ σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας, αὐτοὶ κυρίως ἔστρεφαν ὅλη τὴν περιφρόνηση τους ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Οἱ ἀρχαῖοι Γνωστικοὶ διέδιδαν, ὅτι τὸ θεόπνευστο βιβλίο τοῦ Νόμου καὶ τῶν Προφητῶν εἶναι ἔργο ἑνός κακοῦ θεοῦ καὶ ἑπομένως οἱ χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ κρατοῦν στὰ χέρια τους καὶ νὰ τὸ μελετοῦν. Σύμφωνα μὲ τὴ διεστραμμένη γνώμη τους περιέχει τὴν κακία καὶ τὸ μῖσος, πολέμους καὶ αἱματοχυσίες καὶ ὅ,τι εἶναι ἀσύμβατο μὲ τὴν ἀληθινὴ θεολογία καὶ ἠθική.

Πῶς οἱ κήρυκες αὐτοὶ κατέληξαν σὲ παρόμοια συμπεράσματα κατὰ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὥστε νὰ κηρύξουν πόλεμο ἐναντίον της καὶ νὰ ἀγωνίζονται μὲ σαθρὰ ἐπιχειρήματα νὰ τὴν ἐξοβελίσουν ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ κανόνα τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Ὅλα ὅσα ἐκήρυτταν ἐναντίον τοῦ κύρους καὶ τῆς αἰώνιας ἀξίας της ἔμοιαζαν μὲ τὸν ἱστὸ πού ὑφαίνει ἡ ἀράχνη. Καὶ ὁ χριστιανὸς ἐκεῖνος μὲ τὶς ἐλάχιστες θρησκευτικές του γνώσεις θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσει ἀποτελεσματικὰ καὶ νὰ διαλύσει τὰ ἐπιχειρήματα, πού προσεκόμιζαν οἱ ἀθεόφοβοι ἐναντίον τοῦ βιβλίου τοῦ Θεοῦ.

Ἐὰν ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, μὲ τὰ 49 της βιβλία, τὰ ἱστορικά, τὰ διδακτικὰ καὶ τὰ προφητικά, δὲν ἦταν θεόπνευστη, καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ ἔργο καὶ καρπὸς ἑνὸς κακοῦ θεοῦ, τότε ὁ Εὐαγγελιστὴς μας Ματθαῖος θὰ ἔπαιρνε κομμάτια της, ἐδάφιά της, καὶ θὰ τὰ τοποθετοῦσε στὸ Εὐαγγέλιό του; Δηλαδὴ λόγια ἑνὸς κακοῦ θεοῦ μέσα στὴν ἱστορία καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ; Ἐὰν τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη περιεῖχαν δηλητήριο, ἀφοῦ θὰ προέρχονταν ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ θεοῦ, θὰ τὰ ἀναμίγνυε μὲ τὴν καλὴν ζύμη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἄρτου τῆς Ζωῆς; Πόσο ἑπομένως λάθος, λάθος τραγικό, εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι αἱρετικοί, πού ἀπέρριπταν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὡς ἔργο τάχα ἑνὸς κακοῦ θεοῦ καὶ κακοῦ πνεύματος; Ἀλλὰ ἐπειδὴ καὶ σήμερα δικοί μας λόγιοι προσβάλλουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη μὲ κατηγορίες ἀσύστατες, γι’ αὐτὸ ἀφήνουμε τὸ θέμα ἀνοικτὸ γιὰ νὰ τὸ συμπληρώσουμε σὲ ἑπόμενα κηρύγματά μας. Ὁ Θεὸς μαζί σας. Ἀμὴν

+Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!