ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ


Αναγνώσεις: |


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
«…ἀνεῖλεν πάντας τούς παῖδας τούς ἐν Βηθλεέμ...». (Ματθ. 2, 16).

Στό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, κεντρική κατέχει θέση τό συνταρακτικό καί φρικτό ἔγκλημα τῆς βρεφοκτονίας, τό ὁποῖον διέπραξε τίς ἡμέρες τῆς Γέννησης τοῦ Θεανθρώπου ὁ φοβερός Ἡρώδης. Ἀμέτρητα ἀθῶα νήπια τῆς Βηθλεέμ καί τῶν περιχώρων πλήρωσαν μέ τήν πρόσκαιρη ὕπαρξή τους τήν παραφροσύνη καί τήν μανία τοῦ ἀπαίσιου τυράννου. Ὁ πόνος τῶν μητέρων των ἦταν ἀπερίγραπτος. Ὅπως τόν διεζωγράφισε μέ τήν προφητική του γραφίδα ὁ Ἱερεμίας: «Φωνή ἐν Ραμᾶ ἠκούσθη, θρῆνος καί κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς. Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα αὐτῆς, καί οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν». (Ματθ. 2, 8).

Καί ἐκεῖνα μέν τά ἀθῶα νήπια τῆς Βηθλεέμ ἔγιναν οἱ ἀκούσιοι πρῶτοι μάρτυρες τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος καί συνομιλήκου των Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Δυστυχῶς ἔμελλε ἡ θυσία των νά ἔχει καί συνέχεια καί τό φοβερότερο ὄχι μέ δράστη τόν Ἡρώδη, ἀλλά ἐκεῖνες πού ἐπρόκειτο νά τά φέρουν στόν κόσμο. Καί ποιά εἶναι τά νήπια αὐτά, πού προστίθενται στά νήπια τῆς Βηθλεέμ ; Αὐτά δέν πρόφθασαν νά δοῦν τόν κόσμο. Ἔφυγαν γιά τήν ἄλλη ζωή, τήν ἐπέκεινα τοῦ τάφου, μέσα ἀπό τήν μητρική κοιλία. Εἶναι τά ἀναρίθμητα-δυστυχῶς- θύματα τῶν ἀμβλώσεων. Καί μάλιστα στήν πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα δημογραφικό καί κινδυνεύει νά ἐξαφανισθεῖ ἀπό προσώπου γής καί ἱστορίας λόγω ἐλλείψεως παιδιῶν, λόγω τρομερῆς μειώσεως τῶν γεννήσεων.

Αὐτό εἶναι τό φοβερό ἔγκλημα πού συντελεῖται στήν πατρίδα μας καί μάλιστα μέ τήν συνέργεια τῆς Πολιτείας. Νέες, ἐπαναστατικές ἀντιλήψεις ἀνθρωπολογικές, ἀντιλήψεις καί θεωρίες φεμινιστικές, πού ἀφοροῦν τήν γυναίκα ἀποτελοῦν τήν πρώτη αἰτία τῆς ἀθόρυβης αὐτῆς καί νομιμοφανοῦς μάλιστα γενοκτονίας, τήν ὁποίαν κανένα ἐπί γῆς δικαστήριο, οὔτε τοπικό, οὔτε εὐρωπαϊκό δέν πρόκειται νά καταδικάσει. Διότι φρόντισαν ἀνάξιοι πολλαπλῶς ἄνθρωποι νά ψηφίσουν νόμους, ὥστε νά μή τιμωροῦνται ἐκεῖνες οἱ γυναῖκες πού ἀποφασίζουν νά θυσιάσουν τόν καρπό τῆς κοιλίας των. Ἤδη γυναικεῖες ὀργανώσεις κατάφεραν νά πείσουν τούς ἄνδρες νομοθέτες γιά τό ἀναφαίρετο δικαίωμα κάθε γυναίκας νά ὁρίζει, λέει, τό κορμί της καί τήν τεκνογονία, ὅπως ἐκείνη ἐπιθυμεῖ.

Βρισκόμαστε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπέναντι στό λεγόμενο, γιά μᾶς, ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων, κάτι πού στήν πατρίδα μας θεωρεῖται «θεσμοθετημένο δικαίωμα» τῆς γυναίκας. Ἔγκλημα μέ τή σφραγίδα τοῦ Νόμου τῆς Πολιτείας! Ὅμως - δόξα τῷ Θεῶ! - ὑπάρχουν καί καλοί καί εὐσεβεῖς καί εὐσυνείδητοι θεράποντες τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης, οἱ ὁποῖοι σέ καμία περίπτωση δέν δέχονται νά ἐφαρμόσουν ἕναν τέτοιο ἀπαίσιο καί ἐθνοκτόνο νόμο τῆς Πολιτείας, ἀκόμη καί ἄν τούς χρυσώσουν. Τέτοιοι ἦσαν οἱ τρεῖς ἐκεῖνοι εὐλογημένοι ἰατροί ἀναισθησιολόγοι ἑνός νησιωτικοῦ Νοσοκομείου, πού γνωστοποίησαν μέ ἐπιστολή τους στήν διοίκηση τοῦ Νοσοκομείου, ὅτι θά ἀπέχουν ἀπό τά καθήκοντά τους σέ ἰατρική πράξη διακοπῆς κυήσεως, ἄν δέν συντρέχουν ἰατρικοί λόγοι κινδύνου ζωῆς ἤ ὑγιείας τῆς ἐγκύου. Ἐπικαλούμενοι μάλιστα οἱ καλοί αὐτοί ἀναισθησιολόγοι, τό ἄρθρο 31 τοῦ Ν. 3418/2005 «Κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας» τό ὁποῖο προβλέπει ὅτι «Ὁ ἰατρός μπορεῖ νά ἐπικαλεσθεῖ τούς κανόνες καί τίς ἀρχές ἰατρικῆς συνείδησής του καί νά ἀρνηθεῖ νά ἐφαρμόσει ἤ νά συμπράξει στίς διεργασίες τεχνητῆς διακοπῆς τῆς κύησης ἐκτός ἄν ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιά τήν ζωή τῆς ἐγκύου ἤ κίνδυνος σοβαρῆς καί διαρκοῦς βλάβης τῆς ὑγείας της». Γι’ αὐτό καί γενναία δήλωσαν ὅτι δέν θά συμπράξουν στήν «διακοπή» τῆς ζωῆς τῶν ἐμβρύων.

Δυστυχῶς τό ἄρθρο 304 τοῦ ἰσχύοντος Ποινικοῦ Κώδικος πού κατοχυρώνει καί στήν Ἑλλάδα τό δικαίωμα μιᾶς γυναίκας στήν ἄμβλωση,στήν παράγρ. 4, ἀποτελεῖ καταπάτηση τοῦ θείου Νόμου, προσβολή κατά τοῦ Θείου Δημιουργοῦ καί καλεῖ τούς εὐσεβεῖς ἰατρούς σέ καμία περίπτωση νά μή τό ἐφαρμόσουν. Δέν ἔτυχε νά δοῦν ὅσοι ἐπιχειροῦν γυναῖκες καί ἀσυνείδητοι ἰατροί ἐκείνη τήν ἀποκαλυπτική ταινία («Σιωπηλή κραυγή») πού καταδεικνύει τόν τρόμο καί τήν ἀγωνία τοῦ ἐμβρύου, τοῦ ὁποίου ἐπιταχύνονται οἱ καρδιακοί παλμοί, ὅταν ἀντλαμβάνεται τόν μηχανισμό διαμελισμοῦ του καί ἀπορροφήσεώς του…!

Στήν πατρίδα μας μέ μέτριους ὑπολογισμούς πραγματοποιοῦνται 300.000 ἐκτρώσεις τό χρόνο ἐκ τῶν ὁποίων 110.000 ἀπό νέες κάτω τῶν 18 ἐτῶν. Ἕνα φανερό ἔγκλημα ἐπαναλαμβάνουμε, ἔγκλημα σέ βάρος τῆς Πατρίδος μέ τήν δημογραφική ἀπομείωση τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας. Ὁ ἄκρως περιορισμένος ἀριθμός τῶν γεννήσεων γύρω στίς 90.000 ἀνά ἔτος, σέ συνδυασμό μέ τόν ὑψηλό ἀριθμό τῶν θανάτων γύρω στίς 120.000 ἐτησίως, λόγω τῆς γήρανσης τοῦ πληθυσμοῦ, ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα ἀρνητικό ἰσοζύγιο γεννήσεων καί θανάτων μέ πρόδηλη συνέπεια, τήν δημογραφική συρίκνωση.

Τά στοιχεῖα αὐτά, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι ἀρκετά γιά τήν κρισιμότητα τοῦ προβλήματος. Πρῶτον ἐνώπιον τοῦ Θείου Δημιουργοῦ, πού περιφρονεῖται τόσο χυδαία τό ἔργο Του. Ὅταν ἔρχονται παιδιά καί τό θαῦμα τῆς Δημιουργίας συνεχίζεται καί ὁ κακοῦργος ἄνθρωπος μέ τήν συμβουλή τοῦ «ἀνθρωποκτόνου» διαβόλου ἀσύστολα τό προσβάλλει. Κρίσιμο τό πρόβλημα καί χρειάζεται πολλή περίσκεψη, διότι ἀφορᾶ τό μέλλον τῆς πατρίδας μας. Περισσότερο κρίσιμο καί ἀπό τό οἰκονομικό πρόβλημα, πού ταλανίζει τήν πατρίδα μας εἶναι τό δημογραφικό της πρόβλημα.

Εὐχόμαστε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὑπεύθυνοι καί μή, προπάντων ὅσοι ἔχουν φόβο Θεοῦ νά πράξουν τό πᾶν, ὥστε νά σταματήσει τό ἔγκλημα αὐτό. Νά κλείσει σιγά - σιγά ἡ ἀνοιχτή αὐτή πληγή στό σῶμα τοῦ ἔθνους μας. Ἄς ἐρωτηθοῦμε ὅλοι μας, μέχρι πότε ὁ φιλάνθρωπος Θεός θά ἀνέχεται αὐτήν τήν ἁμαρτία, τήν ἁμαρτία τοῦ φόνου ἀνυπεράσπιστων πλασμάτων Του; Κύριε γενοῦ ἡμῖν ἵλεως. Ἀμήν

+Ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!