Η αναγκαία προθέρμανση στην προσευχή...


Αναγνώσεις: |


Η αντιγραφή και αποθήκευση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.

Έχετε αντιγράψει το άρθρο στα αγαπημένα στις:

Σας ενημερώνουμε ότι ο παρόν ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικό διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων.
+Γέρων Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέου

Οι Άγιοι Πατέρες έχουν διαπιστώσει πως μόνοι των δεν ημπορούν να επιτύχουν πάρα πολλά πράγματα εις την προσευχή. Θέλουν επικουρία. Τους γέροντας, εις την αρχή, τους Πατέρας, τα βιβλία. Και, σιγά – σιγά, μετά, και τους Αγίους. Και, κυρίως, την Παναγία μας.

Ζητούμε την βοήθειά της, με το «Θεοτόκε Παρθένε, σώσε με» η «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον με». Διαπιστώνεται, εκ της εμπειρίας, ότι, επειδή ως μητέρα Θεού έχει την πιο μεγάλη μεσιτεία και πρεσβεία και παρρησία, μας συμφέρει να αφιερώσωμε εις Αυτήν ένα μέρος της προσευχής μας, σαν προπομπό, σαν προθέρμανση, σαν προεργασία για την καθ’ εαυτό προσευχή. Πως ο αθλητής, όταν θέλη να αθληθή, κάμνει μία προθέρμανσι; Λιγάκι προετοιμάζεται για να έχη την φόρμα του, να έχη την ευεξία του. Δεν ξεκινά από το κρεβάτι κατ’ ευθείαν, να τρέξη τα εκατό μέτρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να ξεπιαστή, να έλθη σε μία καλή κατάστασι.

Αυτή η προθέρμανσις η πνευματική, το να προσευχώμεθα εις την Παναγία μας, είναι ο,τι πρέπει διά να βοηθήσωμε τον εαυτό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνωμε τον Χριστό και προσευχόμεθα μόνον εις την Παναγία, αλλά αυτή η προσευχή είναι υποβοηθητική διά την καθ’ εαυτό προσευχή. Είναι προεισαγωγή του κυρίως θέματος.

Επομένως, το κυρίως θέμα μας περιμένει ακόμη, δεν εφθάσαμε, δεν μπήκαμε εις το κυρίως θέμα. Κάναμε την προεισαγωγή, κάναμε την προσευχή εις την Παναγία μας να μεσιτεύση προς τον Χριστό να μας λυπηθή και να μας σώση, με την μεσιτεία Της, και όταν έλθη η ώρα της καθ’ εαυτό προσευχής, είθε η Παναγία να πρεσβεύη δι’ ημάς νοερώς.

Αλλά και οι Άγιοι δεν μας βοηθούν, αν δεν τους επικαλεσθούμε. Η εργασία των Αγίων δεν είναι να μας βοηθούν. Η εργασία των Αγίων είναι να δέωνται και να υμνούν, συνεχώς, τον Τριαδικό μας Θεό. Όλοι μας βοηθούν, όταν τους επικαλεσθούμε. Ένα όνομα όταν επικαλεσθής, εισακούεσαι διά Πνεύματος Αγίου και σπεύδει εις βοήθειαν. Τώρα, πότε θα γίνη, πως θα γίνη, με ποιο τρόπο θα γίνη, αυτό είναι μία υπόθεσις του Κυρίου. Αλλά δεν θα βοηθηθούμε και δεν θα μας είσακούση, αν δεν επικαλεσθούμε το όνομα. Αλλιώς, θα ελέγαμε ότι συνεχώς οι Άγιοι κοιτάζουν κάτω. Όχι, τον Θεό κοιτάζουν, δεν κοιτάζουν εμάς. Αλλά με το να κοιτάζουν τον Θεό, δεν σημαίνει πως λησμονούν κι εμάς.

Όμως, δεν θα βοηθήσουν, και είναι άδικο να βοηθήσουν, αν δεν τους πάρωμε τηλέφωνο και αυτούς. Δεν είναι, όμως, πανταχού παρόντες οι ῞Αγιοι, αλλά το Πνεύμα το Άγιον είναι πανταχού παρόν, δι' αυτό και λέγομε: «Βασιλεύ ουράνιε … ο πανταχού παρών…».

Από την πείρα της προσευχής των οι Πατέρες μας πληροφορούν ότι διά Πνεύματος Αγίου, η ψυχή του αγίου ενδιαφέρεται διά την προσευχή που κάμνομε εις το όνομά του «άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Εκαμα κομβοσχοινάκι εις τον άγιον Νικόλαον. Τώρα, το Πνεύμα το Άγιον ειδοποιεί την ψυχή του αγίου εις τον ουρανό να σπεύση εις βοήθειάν μου. Ο άγιος θα έλθη, διότι ο Χριστός είπε: «Όσα ζητήσετε εν τω ονόματί θα σας τα δώσω», «όσα…., ο,τι κι αν ζητήσετε, θα σας το δώσω». Εννοείται ο,τι είναι εις τα πλαίσια τα λογικά. Όχι τα παράλογα. Δεν θα ζητήσωμε να πάμε κατ' ευθείαν εις τον Παράδεισο. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.

Και οι σεσωσμένοι ημπορούν να προσεύχωνται δι' ημάς. Όποιος πηγαίνει εις τον Παράδεισον είναι άγιος. Απλώς, οι άγιοι είναι οι επώνυμοι και οι άλλοι είναι οι ανώνυμοι άγιοι. Όλοι είναι άγιοι εις τον Παράδεισο. Δεν υπάρχει άγιος χωρίς φωτοστέφανο. Όλοι οι άγιοι εις τον Παράδεισο έχουν φωτοστέφανο. Αλλά δεν γίνεται γνωστό εις εμάς πόσοι έχουν φωτοστέφανο η όχι, ο μόνος που γνωρίζει είναι ο ίδιος ο Θεός. 'Απλώς καθίσταται γνωστός κάποιος, όταν θαυματουργήση μετά θάνατον.

Πηγή: simeiakairwn

Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας!

Αποστείλετε προτεινόμενο υλικό στο ptheoxaris@yahoo.gr προς ωφέλεια των ψυχών όλων μας!